logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Wicko

Publikowane:

W dniach 5 grudnia 2022 roku oraz 1 lutego 2023 roku odbyło się pierwsze i drugie spotkanie z gminą Wicko w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

I spotkanie – 5 grudnia 2022 roku

W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Dariusz Waleśkiewicz – Wójt Gminy Wicko, Aleksander Juda – inspektor ds. inwestycji oraz planowania przestrzennego, Paweł Jankowski, będący na stanowisku ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, Aleksandra Piskorska – Projektantka Studium z Biura Urbanistycznego „PPP”, a także Anna Świątkiewicz, Katarzyna Piłatowicz, Matylda Piskorska – pracujące w Biurze Urbanistycznym „PPP”.

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP (Dyrektor PBPR), Anna Błażewicz-Stasiak – Zastępca Dyrektora PBPR, Ewa Mączka – kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Magdalena Łosik – pracownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Katarzyna Kutniewska – pracownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Elżbieta Pomierski – pracownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR oraz Sekretarz Zespołu Dialogu Terytorialnego, Maciej Nowakowski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Maciej Rogocz – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, a także Natalia Bieniek – pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

Powodem przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego dokumentu Studium była bardzo duża ilość wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznych oraz zabudowy rekreacyjnej. W Gminie dostrzega się potrzebę zwiększenia powierzchni terenów przewidzianych pod zabudowę oraz racjonalnego wyznaczenia terenów pod instalacje OZE. Zaznaczono także świadomość Gminy, że planowana budowa elektrowni jądrowej w sąsiedniej gminie może mieć wpływ na inwestycje, które będą musiały zostać zrealizowane na terenie gminy Wicko (m.in. budowa linii kolejowej). Zespół Samorządu Województwa Pomorskiego na spotkaniu przedstawił oraz omówił najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do Gminy Wicko, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Dotyczyły one w szczególności przeznaczania terenów pod lokalizacje farm fotowoltaicznych oraz zagrożeń klimatycznych (w tym problemu podtopień i retencjonowania wody). Poruszono także kwestię potencjalnej linii kolejowej związanej z EJ.

II spotkanie – 1 lutego 2023 roku

W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Agnieszka Wolańska – Sekretarz Gminy oraz Zastępca Wójta Gminy Wicko, Aleksander Juda – inspektor ds. inwestycji oraz planowania przestrzennego, Paweł Jankowski oraz Dawid Stasiak, zajmujący stanowiska ds. warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, Aleksandra Piskorska – Projektantka Studium z Biura Urbanistycznego „PPP”, a także Anna Świątkiewicz i Katarzyna Piłatowicz, pracujące w Biurze Urbanistycznym „PPP”.

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP (Dyrektor PBPR), Mateusz Richert – kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR, Magdalena Łosik – pracownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Elżbieta Pomierski – pracownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR oraz Sekretarz Zespołu Dialogu Terytorialnego, Maciej Nowakowski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, a także Natalia Bieniek – pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

Drugie spotkanie miało na celu przedstawienie postępów prac nad nowym dokumentem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wicko oraz ponowne krytyczne spojrzenie pod kątem wytycznych, ustaleń i rekomendacji zawartych w PZPWP 2030 przed kolejnymi etapami. Jak zapowiedziano już na pierwszym spotkaniu, wprowadzone zmiany dotyczyły w szczególności wyznaczenia obszarów dla potencjalnej lokalizacji farm PV. W projekcie zmiany studium uwzględniono wyniki przeprowadzonych na potrzeby opracowania analiz, w tym waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej i powiązań ekologicznych. Tym samym wskazano cztery charakterystyczne i cenne dla gminy Wicko, formy krajobrazowe, nazwane obszarami krajobrazów priorytetowych o znaczeniu lokalnym – są to: Pradolina Łeby, Żarnowieckie Łąki, Dolina Chełst, Przymorskie Łąki i Pastwiska, Dolina między Maszewkiem a Kopaniewem). Wyznaczono również lokalne korytarze i płaty ekologiczne. Na wszystkich wyżej wymienionych terenach gmina przyjęła zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy powyżej 500kW. W projekcie Studium uwzględniono także zapisy PZPWP 2030 dotyczące środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego oraz predyspozycji dla rozwoju turystyki (trasy rowerowe, szlaki kajakowe). Poruszona została także kwestia planowanej linii kolejowej, której przebieg nie jest jednak jeszcze przesądzony.

Dialog Terytorialny z Gminą Wicko

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60