logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

Publikowane:

W poniedziałek, 11 lipca odbyło się drugie spotkanie z Gminą Kosakowo w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Marcin Majek – Wójt Gminy Kosakowo, Iwona Piwońska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Agnieszka Jesionowska – podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, Filip Sokołowski – Główny Projektant Studium, Maja Geryszewska i Marek Żuchowski – Projektanci Studium.

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP (Dyrektor PBPR), Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Maciej Nowakowski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Maciej Rogocz – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Adriana Rąpca – Pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Jarosław Czochański – Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR, Lech Michalski – Pracownik Zespołu Transportu PBPR, Dominik Muła – pracownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – pracownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Sekretarz Zespołu DT.

Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych postępów w sporządzaniu dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnica, oraz ponowne krytyczne spojrzenie pod kątem wytycznych, ustaleń i rekomendacji zawartych w PZPWP 2030 przed kolejnymi etapami. Nowy dokument będzie się skupiał na ograniczeniu nowego zagospodarowania, ze względu na nadpodaż terenów mieszkaniowych w obowiązującym Studium i planach miejscowych. Przez uczestników spotkania omówione zostały takie tematy jak: utworzenie przystanku kolejowego w miejscowości Kazimierz, ograniczenie zabudowy pomiędzy miejscowościami Mosty i Mechelinki, gdzie docelowo powinien się znajdować korytarz ekologiczny, oraz  zaznaczenie na rysunku dokładnego przebiegu drogi OPAT.

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60