logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro

Historia

Z mocy Uchwały Nr 665/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2013 roku, od 1 stycznia 2014 dotychczasowe Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Pomorskiego, działa pod nazwą Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Przywołana Uchwała, prócz nazwy, zmieniła także statut jednostki, postanawiając o utworzeniu oddziału Biura w Gdańsku.

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku zostało utworzone zarządzeniem nr 3/81 Wojewody Słupskiego z dnia 10 lutego 1981 roku w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego z Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich.  Biuro uzyskało status  wojewódzkiej państwowej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), z dniem 1 stycznia 1999 roku Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku zostało przejęte przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Misja

Biuro wykonuje zadania samorządu województwa i jego organów określone przepisami prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz uczestniczy w realizacji zadań w zakresie rozwoju regionalnego i ochrony środowiska. Powyższe zadania Biuro realizuje we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Pomorskiego oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przestrzennego, społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska regionu.

Realizacja powyższych zadań służy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji organom SWP ukierunkowanych na rzecz ładu przestrzennego oraz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa. Ich efektem jest także upowszechnianie i dostarczanie wiedzy różnym poziomom zarządzania terytorialnego – krajowemu, makroregionalnemu, regionalnemu i lokalnemu. Wiąże się to z potrzebą gromadzenia, aktualizacji i systematyzacji informacji o regionie i jego otoczeniu m.in. w oparciu o nowoczesne technologie Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Wymaga to także utrzymywania i rozwijania interdyscyplinarnej kadry, szerokiej współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi w zakresie polityki rozwoju.

Podstawowe zadania

 • opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego i ich zmian oraz przeprowadzenie procedury niezbędnej do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego przez sejmik województwa,
 • opracowanie projektu audytu krajobrazowego województwa oraz przeprowadzenie procedury niezbędnej do uchwalenia audytu krajobrazowego przez sejmik województwa,
 • prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień z zakresu rozwoju regionalnego,
 • okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa, sporządzenie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji,
 • prowadzenie monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, stanu planowania przestrzennego oraz rozwoju regionalnego,
 • udział w opracowaniu projektów strategii rozwoju województwa, regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa, w tym sporządzanie, w miarę potrzeb, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów,
 • udział w opracowaniu projektów opinii w sprawie programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej,
 • udział w sporządzaniu wniosków, postanowień i opinii organów samorządu województwa w sprawach dotyczących planowania miejscowego oraz lokalizacji inwestycji określonych w przepisach,
 • udział w opracowaniu planów ochrony parków krajobrazowych,
 • przygotowanie projektów dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim,
 • udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

Kierownictwo Biura

Dyrektor
Jakub Pietruszewski
j.pietruszewski@pbpr.pomorskie.pl

Zastępca Dyrektora
Anna Błażewicz-Stasiak
a.stasiak@pbpr.pomorskie.pl

Główna Księgowa
Iwona Andriaszkiewicz
i.andriaszkiewicz@pbpr.pomorskie.pl

Starszy Inspektor Wojewódzki
Olga Kaszyńska
o.kaszynska@pbpr.pomorskie.pl

Sekretariat

Sekretariat Biura
Agnieszka Czapiewska
a.czapiewska@pbpr.pomorskie.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Michał Pułka
iodo@pbpr.pomorskie.pl

Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego

Anna Łoziak – kierownik zespołu
a.loziak@pbpr.pomorskie.pl

Elżbieta Gackowska
e.gackowska@pbpr.pomorskie.pl

Anna Golędzinowska
a.goledzinowska@pbpr.pomorskie.pl

Katarzyna Kutniewska
k.kutniewska@pbpr.pomorskie.pl

Konrad Młynarczyk
k.mlynarczyk@pbpr.pomorskie.pl 

Karolina Duljas
k.duljas@pbpr.pomorskie.pl

Katarzyna Olejniczak
k.olejniczak@pbpr.pomorskie.pl

Maja Chyżyńska
m.chyzynska@pbpr.pomorskie.pl

Zadania:

 • prowadzenie procedury planistycznej dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, a także okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym, w szczególności miejskich obszarów funkcjonalnych,
 • prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów, w szczególności w zakresie kształtowania sieci osadniczej, przestrzeni publicznych, rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, na potrzeby realizacji strategii rozwoju województwa, regionalnych programów strategicznych i programów rozwoju województwa,
 • opracowywanie wytycznych planistycznych do kształtowania sieciowych produktów turystycznych, w szczególności rowerowych, wodnych i kulturowych regionu,
 • przygotowanie propozycji, zasad i rozwiązań dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki miejskiej, a także monitorowanie wpływu innych polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, na rozwój miast,
 • kształtowanie podstaw prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym monitorowanie wpływu interwencji publicznej na rozwój wsi, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej,
 • prowadzenie dokumentacji Dialogu Terytorialnego,
 • realizacja zobowiązań i przedsięwzięć strategicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie zagadnień odnoszących się do kształtowania przestrzeni publicznych,
 • aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Ewa Mączka – kierownik zespołu
e.maczka@pbpr.pomorskie.pl

Jarosław Czochański
j.czochanski@pbpr.pomorskie.pl

Małgorzata Jurkiewicz
m.jurkiewicz@pbpr.pomorskie.pl

Krystian Leliwa
k.leliwa@pbpr.pomorskie.pl

Magdalena Łosik
m.losik@pbpr.pomorskie.pl

Katarzyna Olechnowicz
k.olechnowicz@pbpr.pomorskie.pl

Zadania:

 • prowadzenie procedury planistycznej dla projektu audytu krajobrazowego województwa pomorskiego,
 • prowadzenie studiów i przygotowanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, w szczególności Żuław, Strefy Przybrzeżnej oraz kształtowania potencjału rozwojowego w oparciu o walory przyrodnicze i krajobrazowe,
 • sporządzanie opracowania ekofizjograficznego i jego aktualizacja,
 • prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów w zakresie obszarów chronionych, w tym związanych z:
  • kształtowaniem sieci ekologicznej w ramach systemu korytarzy ekologicznych,
  • sporządzaniem dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia nowych parków krajobrazowych,
  • weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu,
  • sporządzaniem dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia nowych obszarów chronionego krajobrazu,
 • współpraca z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w zakresie sporządzania planów ochrony dla parków krajobrazowych,
 • aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

Zespół Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych

Mateusz Richert – kierownik zespołu
m.richert@pbpr.pomorskie.pl

Kamilla Bezubik 
k.bezubik@pbpr.pomorskie.pl

Agnieszka Żebiałowicz-Łach 
a.lach@pbpr.pomorskie.pl

Katarzyna Stenka
k.stenka@pbpr.pomorskie.pl

Sergiusz Lindyberg
s.lindyberg@pbpr.pomorskie.pl

Elżbieta Pomierski
e.pomierski@pbpr.pomorskie.pl

Zadania:

 • prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury technicznej i energetycznej, w tym w szczególności w zakresie:
  • systemów infrastruktury ochrony środowiska,
  • infrastruktury energetycznej województwa, w tym energetyki odnawialnej,
 • prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych dotyczących szczególnych obszarów funkcjonalnych oraz innych obszarów o charakterze problemowym w zakresie zagadnień dotyczących energetyki, współpraca z urzędami morskimi w zakresie rozwoju energetyki morskiej,
 • współpraca z zarządcami sieci i urządzeń energetycznych w zakresie planowania inwestycji energetycznych w przestrzeni województwa i na obszarach morskich i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • sporządzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz innych opracowań w zakresie planowania przestrzennego, wynikających z przepisów prawa i dokumentów krajowych,
 • sporządzanie, w miarę potrzeb, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla strategii rozwoju województwa i regionalnych programów strategicznych oraz innych dokumentów programowania regionalnego,
 • sporządzanie opracowań analitycznych oraz określanie wytycznych do dokumentów strategicznych i planistycznych województwa oraz samorządów lokalnych w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
 • ocena wrażliwości (zagrożeń), odporności i potencjału adaptacyjnego województwa na zmiany klimatu,
 • monitoring i ewaluacja polityk województwa w aspektach odporności na zmiany klimatu,
 • aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby prowadzenia Dialogu Terytorialnego z jst.

Zespół Transportu

Barbara Birr – kierownik zespołu
b.birr@pbpr.pomorskie.pl

Lech Michalski
l.michalski@pbpr.pomorskie.pl

Paulina Pałasz
p.palasz@pbpr.pomorskie.pl

Anna Maćkowiak
a.mackowiak@pbpr.pomorskie.pl

Zadania:

 • sporządzenie, prowadzenie i aktualizacja Transportowego Modelu Symulacyjnego Województwa Pomorskiego,
 • prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury transportowej województwa, w tym analizowanie i prognozowanie ruchu i potrzeb transportowych,
 • przygotowanie koncepcji obwodnic miast i obejść miejscowości,
 • przygotowanie, monitoring realizacji oraz zmiany Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego,
 • udział w przygotowaniu i monitoringu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie,
 • współpraca z zarządcami dróg i linii kolejowych oraz zarządami portów morskich i lotnisk w zakresie planowania inwestycji transportowych i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień transportowych.

Zespół GIS

Bartosz Pępek – kierownik zespołu
b.pepek@pbpr.pomorskie.pl

Aleksandra Rudzińska
a.rudzinska@pbpr.pomorskie.pl 

Maciej Radzikowski
m.radzikowski@pbpr.pomorskie.pl

Kamila Wiewiórska
k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl

Zadania:

 • administrowanie siecią informatyczną, telefoniczną, serwerem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 • wdrażanie optymalnego ekonomicznie oprogramowania GIS, zapewniającego bezpieczeństwo i efektywność pracy, w warunkach zgodności z przepisami w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
 • szkolenia pracowników w zakresie wdrażanych w Biurze systemów GIS i baz danych,
 • tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie jednolitej bazy danych cyfrowych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego i współpraca w tym zakresie z Geodetą Województwa,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie geoinformacji,
 • zapewnianie jednolitej i rozpoznawalnej formy sporządzanych przez Biuro opracowań,
 • przygotowanie graficznej części opracowań sporządzanych przez Biuro i ich edycja,
 • przygotowanie i edycja publikacji, w tym elektronicznych,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60