logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

Publikowane:

We wtorek, 17 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie z Gminą Damnica w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu ze strony Gminy Damnica uczestniczyli: Jolanta Rekowska (inspektor ds. planowania przestrzennego, Aleksandra Wiszniewska oraz Renata Giedych (projektanci Studium).

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Jakub Pietruszewski (Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Natalia Bieniek (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Anna Łoziak (Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Ewa Mączka (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Decyzja o sporządzaniu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wynika z dezaktualizacji obowiązującego dokumentu, który został uchwalony w 2000 roku. Do najważniejszych kwestii wymagających aktualizacji i uwzględnienia w nowym dokumencie należą ustanowienie niezbędnej odległości od farm wiatrowych oraz ochrona obszarów zainwestowanych przed rozproszoną i nieprzemyślaną zabudową ze względu na niski procent terenów objętych MPZP. Tematy, wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 dotyczyły rozwoju turystyki rowerowej i wodnej (m.in. wzdłuż rzeki Łupawy), budowy drogi S6 i związanymi z nią procesami rozwoju okolicznych dróg i terenów inwestycyjnych, budowy biogazowni rolniczej oraz przeznaczenia obszaru pod rozwój energetyki odnawialnej z ogniw fotowoltaicznych

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60