logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu, ze strony gminy wiejskiej Starogard Gdański uczestniczyli: Magdalena Forc-Cherek – Wójt Gminy, Lucyna Probe – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji, oraz projektanci dokumentu Studium Barbara Jaszczuk-Skolimowska (Biuro Urbanistyczne DOM) i Katarzyna Łukowicz (Przedsiębiorstwo STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Maciej Nowakowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Przedstawiciele gminy oraz planiści przedstawili koncepcję perspektywicznego rozwoju gminy opartą o szereg wyliczeń i analiz, będącą podstawą w sporządzeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nowe tereny zabudowy, oraz prognoz demograficznych, projektanci doszli do wniosku iż nie ma potrzeb dla powiększania obecnie niezabudowanych a funkcjonujących jako  inwestycyjne obszarów o docelowej funkcji mieszkaniowej i gospodarczej.

W procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położono także nacisk na rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o elektrownie fotowoltaiczne, względem których planiści wskazali w projektowanym dokumencie obszary rozwojowe.
W trakcie spotkania omówione zostały także warianty przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego oraz potencjalnego utworzenia węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Szpęgawsku.

Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60