logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z art. 23 ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. obszar chronionego krajobrazu obejmuje „tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. W wyniku wieloletniego gospodarowania i rozwoju zjawisk urbanizacji i suburbanizacji, obszary te w ciągu ostatnich trzydziestu lat uległy istotnym przemianom – dewaloryzacji i degradacji ich pierwotnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Dalsze funkcjonowanie tych obszarów, z uwzględnieniem wymogów „ustawy krajobrazowej”, wymaga pilnego dokonania weryfikacji stanu środowiska i zagospodarowania przestrzennego oraz zasadności utrzymania obowiązujących zakazów i ochrony w dotychczasowych granicach.

Pierwsza od 20 lat próba znalezienia konsensusu

Prowadzone prace stanowią pierwszą od dwudziestu lat próbę znalezienia konsensusu między ochroną przyrody i krajobrazu, a działaniami gmin na rzecz rozwoju lokalnego. Ich celem jest weryfikacja aktualnego stanu wiedzy w zakresie zróżnicowania ekosystemów i stopnia zagospodarowania przestrzennego, zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz możliwości pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych. Na podstawie weryfikacji wymienionych czynników, a także poprzez prowadzenie szerokich konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz samorządami lokalnymi, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa założeniami koncepcji prowadzenia dialogu terytorialnego, następuje dokonanie oceny zasadności zasięgu przestrzennego chronionego obszaru i wprowadzonych w nim zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody. Efektem końcowym prac jest utworzenie aktualnej dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu oraz przygotowanie dla każdego z nich projektu odrębnej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60