logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim: Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 2427) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 2426).

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich to nowa nazwa dla funkcjonującego dotychczas Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach prac nad weryfikacją tego obszaru został on uznany za jeden z najbardziej przekształconych obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Ze względu na jego położenie w bezpośrednim zasięgu oddziaływania funkcjonalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, obszar ten w ciągu ostatnich trzydziestu lat podlegał sinej presji urbanizacyjnej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Trójmiasta, dobre położenie komunikacyjne, w tym sąsiedztwo Portu Lotniczego Gdańsk oraz występowanie jezior i lasów, obszar ten jest atrakcyjny zarówno dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jak i lokalizacji różnego rodzaju inwestycji gospodarczych. W związku z tym, pod wpływem intensywnego rozwoju funkcji osadniczych i produkcyjno-usługowych pierwotny, rolniczy charakter tego Obszaru został w znacznej części zatracony, a tradycyjny krajobraz wiejski został zamieniony w krajobraz podmiejski.

O skali zmian, jakie zaszły na tym terenie w ciągu ostatnich trzydziestu lat, świadczy znaczący wzrost obszarów zabudowanych – przede wszystkim kosztem terenów rolnych – o prawie 300 ha, co w konsekwencji spowodowało wzrost powierzchni zabudowy o ponad 60%, w stosunku do lat 80. i tym samym bezpowrotną utratę powierzchni o cechach naturalnych.

Najsilniejsze przekształcenia w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu zaszły szczególnie na obszarach gmin Kartuzy i Żukowo, w obrębie głównych miejscowości oraz obszarów położonych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 211 i 224, gdzie nastąpiła znacząca i intensywna ingerencja budowlano-inwestycyjna, silnie przekształcająca i degradująca naturalne warunki przyrodniczo-krajobrazowe stanowiące podstawę do ustanawiania tej formy ochrony. Ograniczeniu lub wyeliminowaniu uległy walory nie tylko przyrodnicze i krajobrazowe, ale także kulturowe i rekreacyjne. Są to obszary o wysokim stopniu przekształcenia antropogenicznego, pełniące zróżnicowane funkcje – mieszkaniowo-usługowo-produkcyjne, całkowicie wykluczające przyrodniczą łączność przestrzenną. W związku z powyższym, zarekomendowano wyłączenie z granic Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu tych obszarów, które zostały całkowicie przekształcone antropogenicznie i bezpowrotnie utraciły swoje pierwotne walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Stosunkowo niewielkie zmiany zaszły natomiast w południowo-zachodniej części obszaru na terenie gminy Somonino, w okolicach wsi Ramleje i Goręczyno. Pagórkowata rzeźba terenu, znaczne powierzchnie użytków rolnych, niewielkie jeziora, rozproszone zabudowania gospodarskie i zadrzewienia śródpolne oraz brak skupisk zabudowy rekreacyjnej tworzą tu wciąż tradycyjny kaszubski krajobraz. Tereny te położone są w sąsiedztwie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i tworzą swoisty bufor – otulinę dla terenów znajdujących się w granicach wymienionych form ochrony przyrody. Z uwagi na lokalizację tych terenów zaproponowano zmianę nazwy na Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich.

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni wprowadziła natomiast niewielkie zmiany w przebiegu granicy tej formy ochrony. Zmiana ta jest wynikiem rekomendacji opracowanych w ramach prac nad weryfikacją Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w wyniku których część terenów dotychczas położonych w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zostało zarekomendowanych do włączenia do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Są to tereny leśne i łąkowe leżące w dolinie rzeki Raduni, które przyrodniczo, funkcjonalnie jak i hydrograficznie tożsame są z uwarunkowaniami doliny rzeki Raduni i fizjograficznie tworzą jedną całość. Ponadto, ciek wraz z doliną rzeczną tworzy korytarz ekologiczny „Dolin Raduni i Motławy” rangi regionalnej, objęty ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60