logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Studium dla nowego połączenia drogowego Via Maris

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa

Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego  w zakresie mobilności i komunikacji stanowiącego również Regionalny Plan Transportowy dla województwa pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 842/381/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Cel działania

Nowe połączenie drogowe pod nazwą Via Maris ma docelowo połączyć projektowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Drogę Czerwoną, odcinek od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Gdynia, z terenami portowymi znajdującymi się w zachodniej części Portu Gdynia, w tym z terenami tak zwanej Doliny Logistycznej. Następnie omijając tereny zurbanizowane Redy ma stanowić jako połączenie tranzytowe, alternatywne połączenie służące obsłudze Władysławowa i miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskiego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje także obwodnicę Władysławowa wraz z połączeniem w kierunku portu.

Zasadniczym celem podejmowanego studium sieciowego jest określenie funkcji analizowanego połączenia Via Maris w sieci transportowej województwa pomorskiego, w tym określenie kategorii i klasy przyszłej drogi oraz potencjalnego zarządcy planowanej infrastruktury. Studium korytarzowe ma zaś polegać na analizie terenowych korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego. Wyniki Studium sieciowego i korytarzowego będą stanowiły podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Na czym polegają prace?

Studium sieciowe jest dokumentem zawierającym analizę wpływu proponowanego zamierzenia na funkcjonowanie istniejącej i planowanej sieci drogowej. W opracowaniu tym szacuje się wielkość popytu w ruchu drogowym oraz określa funkcjonowanie dróg przed i po wprowadzeniu nowych elementów sieci z uwzględnieniem wszystkich planowanych inwestycji. Naczelną funkcją studium sieciowego jest weryfikacja proponowanych zmian z punktu widzenia efektywności dla sektora transportu drogowego.

Studium sieciowe odpowie również na pytanie jaka jest rola planowanego połączenia drogowego w rozwoju sieci TEN-T oraz jakie są funkcje planowanego połączenia w sieci drogowej z punktu widzenia transportu osobowego i towarowego. Odpowie ono również na pytanie jakie oddziaływania mogą wystąpić między nowym połączeniem, a przyległą siecią drogową w obszarze jej oddziaływania.

Studium korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Wstępna ocena oraz wyniki studium korytarzowego stanowią podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Studium Korytarzowe zawiera maksymalną ilość ogólnych danych o terenie, w którym planowany jest przebieg określonego korytarza,  wraz z inwentaryzacją wcześniej podejmowanych prac planistyczno-projektowych w zakresie sieci drogowej. Przedmiotowa dokumentacja powinna być traktowana jako wstępny dokument planowania rozwoju sieci drogowej, w opracowaniu, którego niezbędny jest udział przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu.

W studium korytarzowym należy przede wszystkim określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej lub obszaru dla realizacji szczególnego przedsięwzięcia, na przykład. węzła, mostu, tunelu, skrzyżowania oraz sformułować wariantowe rozwiązania techniczne wraz z ich wstępną, wielokryterialną oceną.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60