logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030

Generalny Projektant

Kamila Wiewiórska

Jakub Pietruszewski

 

Zespół autorski:

Kamila Bezubik
Karolina Duljas
Bartosz Pępek
Maciej Radzikowski
Rafał Wasil (Departament Infrastruktury UMWP)
Agnieszka Żebiałowicz-Łach

Redakcja graficzna:

Barbara Mazurkiewicz
Aleksandra Rudzińska

Turystykę, z uwagi na jej złożony charakter, należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Jest bowiem sferą aktywności gospodarczej i ważnym instrumentem zharmonizowanego rozwoju gospodarczego, ale też sferą działalności społecznej. Aktywność turystyczna oraz podróże są jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego państw. Rozwój usług turystycznych pozwala na redystrybucję dochodów z regionów bogatszych do biedniejszych. Jednocześnie turystyka – w powiązaniu z krajoznawstwem – wykorzystywana jest w edukacji młodego pokolenia, w przekazywaniu systemów wartości, pomaga w zachowaniu kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa narodowego.

Województwo pomorskie stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski. Posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywności związanych z turystyką wodną. Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką oraz Zalewu Wiślanego (długość linii brzegowej wynosi 316 km, w tym Mierzeja Helska około 35 km i Mierzeja Wiślana około 96 km), liczne jeziora (ponad 500 jezior o powierzchni > 10 ha, w tym 41 o powierzchni > 150 ha; największe z nich to: Łebsko, Gardno, Żarnowieckie, Charzykowskie, Wdzydze Południowe) tworzące skupiska o największej jeziorności w Polsce oraz bogata sieć rzek i kanałów (w tym m.in. dolny bieg Wisły, górne biegi Brdy i Wdy, Wierzyca, Słupia) niewątpliwie determinują do rozwoju specjalistycznych form turystyki wodnej (żeglowania, turystyki kajakowej, surfingu, nurkowania, itp.).

Konsultacje Społeczne

Formularze

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, iż:

§1
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, tel. 58 32 68 614.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i reprezentowana instytucja) przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu przygotowania projektu Diagnozy stanu i koncepcji rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny). Dane osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (tj. zgody).
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane wieczyście na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. najpierw będą one przechowywane w Urzędzie, w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach zostaną przekazane do archiwum państwowego albo w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do momentu cofnięcia przez Panią /Pana zgody na ich przetwarzanie;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie numeru telefonu może być dokonane w dowolnym momencie, na adres wskazany w pkt 1, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszonych uwag i komentarzy.
§2
 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu Pomorskiemu Biurowi Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, NIP 839-29-15-370, tel. 58 301 06 44, biuro@pbpr.pomorskie.pl, zwanym dalej Procesorem, na zasadach, w zakresie i w celu określonym w Porozumieniu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowy: iodo@pbpr.pomorskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i reprezentowana instytucja) przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania Diagnozy i koncepcji rozwoju turystyki wodnej do 2030 roku , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego). Dane osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (tj. zgody).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60