logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa są zobligowane do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Plan określa między innymi podstawowe elementy sieci osadniczej wraz z jej powiązaniami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi oraz system obszarów chronionych. Rolą planu jest ponadto określenie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.


Geneza przystąpienia

Obecnie obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 318/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku. W dniu 25 marca 2024 roku Sejmik podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Za opracowanie projektu Planu oraz prowadzenie procedury planistycznej odpowiedzialne jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Dokonana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okresowa ocena dotychczas obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w tym ocena zrealizowanych inwestycji publicznych na terenie województwa, jak również zachodzące na przestrzeni ostatnich lat zmiany zasad prowadzenia polityki rozwoju, a także zmiana systemu gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym doprowadziły do generalnych wniosków dotyczących zasadności przystąpienia do prac nad aktualizacją planu.

Pracom nad zmianą planu będzie towarzyszyć publiczna debata dotycząca wyzwań polityki przestrzennej województwa pomorskiego w perspektywie do 2050 roku. Dotyczyć ona będzie identyfikacji czynników zmian i trendów rozwojowych, a także potencjałów i barier oraz problemów i wyzwań identyfikowanych w odniesieniu do przestrzeni Pomorza.


Etapy prac

Podjęcie przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu

Uchwała nr 783/LXIII/24 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Obwieszczenie o podjęciu przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku o podjęciu przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Składanie wniosków do zmiany Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Planu

Składanie wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego odbywa się w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60