logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny

Dialog Terytorialny stanowi jeden z instrumentów realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Jest skierowany do samorządów gmin prowadzących prace nad zmianą obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do powiatów, które przystąpiły do sporządzania programów rozwoju powiatów.

Celem prowadzenia Dialogu Terytorialnego jest przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych i samorządu województwa na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zmian w przestrzeni. Jest to także płaszczyzna do dyskusji na temat zapisów Planu, w szczególności wynikających z niego wytycznych i rekomendacji, oraz możliwości ich adaptowania w lokalnych dokumentach planistycznych i strategicznych.

Dialog Terytorialny nie stanowi elementu postępowania administracyjnego i nie jest bezpośrednio umocowany w przepisach prawa, a udział w nim jest dla gmin i powiatów dobrowolny.

Przewodniczącym Zespołu Dialogu Terytorialnego jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a jego członkami są przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Zasady prowadzenia, zakres oraz organizację Dialogu Terytorialnego określa Koncepcja prowadzenia Dialogu Terytorialnego, przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 982/264/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.


Interaktywna mapa Dialogu Terytorialnego


Spotkania z gminami w ramach Dialogu Terytorialnego

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60