logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Skarszewy

Skarszewy
Skarszewy
Publikowane:

W środę, 3 listopada odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Miastem i Gminą Skarszewy (w trybie zdalnym)

W spotkaniu ze strony Miasta i Gminy uczestniczyli: Katarzyna Warkocka – inspektor ds. gospodarki przestrzennej oraz Barbara Jaszczuk-Skolimowska – projektant Studium (PPR DOM).

Od strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski (Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Maciej Rogocz (Kierownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Adriana Rąpca (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Jarosław Czochański (Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników sporządzania dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz zaprezentowanie bilansu terenów na podstawie którego były wyznaczone zasadnicze kierunki rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Skarszewy. Prezentacja zawierała szereg informacji na temat istniejących rezerw pod zabudowę oraz ich wykorzystania w perspektywie zwiększającej się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, podziału na rejony funkcjonalno-przestrzenne oraz wprowadzonych parametrów zabudowy i wskaźników urbanistycznych dostosowanych do kierunkowej funkcji terenów. Po wyczerpującej prezentacji, przedstawiciele SWP omówili najistotniejsze kwestie wymagające korekty lub uzupełnienia, wynikające z wytycznych, ustaleń i rekomendacji zawartych w PZPWP 2030 oraz z własnych doświadczeń uzyskanych w wyniku poprzednich spotkań w ramach Dialogu Terytorialnego. Dotyczyły one unormowania procedury lokalizacji farm fotowoltaicznych w granicach Korytarzy Ekologicznych, wypracowania wizji co do zwiększenia dostępności mieszkańców do podstawowych usług publicznych oraz wykorzystania walorów kulturalnych Gminy, a także objęcia terenów rozwojowych zabudowy letniskowej systemem kanalizacyjnym.

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Skarszewy

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60