logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

Publikowane:

W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Piotr Halagiera – Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju Miasta, Mirosław Góralski – Architekt Miasta, Łukasz Piskurewicz i Martyna Staniaszek – projektanci Studium, reprezentujący Biuro Planowania Przestrzennego Planisfera, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Kwidzyn, m.in. z Zespołu Architektury i Planowania Przestrzennego, Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych oraz z Zespołu ds. Inżynierii.

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP (Dyrektor PBPR), Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR, Magdalena Łosik – z Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Lech Michalski – z Zespołu Transportu PBPR, Maciej Rogocz – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Karolina Marczewska z tegoż Departamentu.

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki dotychczasowych prac związanych ze sporządzaniem nowego dokumentu Studium. Projektanci podkreślili silnie zdeterminowaną strukturę miasta z wyraźnie wyodrębnionymi strefami: zieleni i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przemysłową. W projektowanym dokumencie struktura ta nie uległa znacznej zmianie, dodatkowo 90% obszaru miasta Kwidzyna uwarunkowane jest zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Omówiono specyfikę każdej ze stref i zaplanowanych dla nich ewentualnych możliwości rozwojowych oraz sposobów na utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania. Przedstawiciele samorządu województwa dopytywali o przyjęte rozwiązania w zakresie zagadnień uwzględnionych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, m.in. związanych z rozwojem turystyki wodnej, kształtowaniem systemu korytarzy ekologicznych, weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu, polityką transportową, podjęciem prac nad uchwałą krajobrazową czy potencjałem dla rozwoju OZE. Kwestie te zostały wspólnie omówione, a pozostające wątpliwości wyjaśnione. 

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60