logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Potęgowo – II spotkanie

Opublikowano w .
Publikowane:

W dniu 10.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.
W spotkaniu uczestniczyli:

Przedstawiciele Gminy Potęgowo: Ewa Bednarska – inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, Elżbieta Konopa – inspektor ds. gospodarki komunalnej i obrotu nieruchomościami, Elwira Szewczyk – Dyrektor Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie, Joanna Małuj – Grupa Projektowa ZOOM S.C. – projektant studium, Piotr Szafranowicz – Grupa Projektowa ZOOM S.C. – projektant studium;

Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR – z-ca przewodniczącego Zespołu DT, Anna Błażewicz Stasiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Z-ca przewodniczącego Zespołu, Maciej Nowakowski – Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Elżbieta Gackowska –Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Grażyna Kubicz – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Elżbieta Pomierski – sekretarz Zespołu PBPR.

Spotkanie otworzyła Pani Ewa Bednarska – inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, która przywitała zgromadzonych. Następnie głos zabrał Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego – Pan Jakub Pietruszewski – który w kilku słowach przypomniał cele oraz sposób prowadzenia przebiegu Dialogu Terytorialnego. Wskazał przy tym na potrzebę analizy wszystkich zapisów PZPWP 2030 będących ustaleniami planu oraz konieczność uwzględnienia w projekcie zmiany Studium tych odnoszących się do obszaru gminy.  Ustalenia co do zasady nie były przedmiotem Dialogu Terytorialnego, w związku z czym nie wszystkie były przedstawione w Wytycznych do DT.

W dalszej części spotkania generalni projektanci zmiany Studium – Pan Piotr Szafranowicz oraz Pani Joanna Małuj – omówili wybrane zagadnienia, w odniesieniu do kwestii poruszanych podczas pierwszego spotkania, dokonując jedynie prezentacji odpowiednich rysunków projektu zmiany Studium.

Członkowie Zespołu Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego podczas dyskusji odnieśli się do zaproponowanych rozwiązań, wnosząc kilka uwag. Spotkanie zakończono informacją o sporządzeniu protokołu podsumowania końcowego.

Dialog Terytorialny w Gminie Potęgowo – II spotkanie

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60