logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę 12 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Suchy Dąb odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu ze strony gminy udział wzięli: Henryka Król – Wójt Gminy, Katarzyna Górska – inspektor ds. planowania przestrzennego i pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych, oraz projektanci Studium: Maria Kiełb Stańczuk, Barbara Jaszczuk-Skolimowska i Aleksandra Nowicka (Biuro Urbanistyczne DOM);Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Karolina Marczewska (Referat Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP), oraz Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR).

Na spotkaniu omówione zostały ustalenia wynikające  z pierwszego spotkania w ramach Dialogu Terytorialnego. Zgodnie z polityką przestrzenna przyjętą przez gminę, w Studium zachowano,  ustalony w poprzedniej edycji tego dokumentu, kierunek rozwoju osadnictwa wzdłuż wybranych dróg lokalnych. Ponadto, problem niekontrolowanego rozlewania się zabudowy został po części rozwiązany utrudnionymi procedurami odralniania gruntów wysokiej klasy. Nowy projekt Studium uwzględnił potencjalną lokalizację rezerwy terenu pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), natomiast ograniczenie zabudowy w pobliżu dwóch nowych gazociągów i rurociągu paliw płynnych będzie wymagało sporządzenia dokumentacji projektowej, na podstawie  której można będzie wprowadzać regulacje dot. tej inwestycji w miejscowych planach. Przedyskutowane zostały również kwestie środowiskowe, dotyczące zasady zachowania i kształtowania spójności regionalnego systemu ekologicznego oraz zasady zachowania ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej ekosystemów leśnych i dolinnych.

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60