logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Kępice – II spotkanie

Opublikowano w .
Publikowane:

We wtorek 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kępice odbyło się drugie, ostatnie już spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

W spotkaniu, ze strony Miasta i gminy Kępice udział wzięli: Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic, Adam Gonciarz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Irena Dzierżawska – inspektor Referatu ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Olga Miśkiewicz – podinspektor ww. Referatu oraz zespół projektowy – Joanna Małuj i Joanna Juńska – z biura projektowego Graph 31. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR) oraz gościnnie Pan Marek Biernacki (kierownik zamiejscowego biura Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku).

Spotkanie odbyło się w celu prezentacji projektu zmiany Studium miasta i gminy i omówienia przyjętych rozwiązań pod kątem zagadnień poruszanych podczas pierwszego spotkania.

Poruszono kwestie dotyczące jakości przestrzeni zamieszkania i pracy, wielofunkcyjnej przestrzeni gospodarczej oraz zachowania zasobów i walorów środowiska.

Projektanci odnieśli się do wytycznych z zakresu rozmieszczenia terenów rozwojowych dla osadnictwa oraz zapewnienia dostępu do usług podstawowych. Przedstawiono i omówiono przyjętą hierarchizację ośrodków mieszkaniowo – usługowych oraz rozwiązania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się zabudowy na tereny otwarte.
Znaczną część spotkania poświęcono dyskusji związanej z szeroko rozumianymi zagadnieniami komunikacyjnymi. Dotyczyły one w dużej mierze przebiegających przez obszar miasta i gminy dróg wojewódzkich oraz linii kolejowych, jak również pozostałej sieci dróg.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały również kwestie środowiskowe i kulturowe. Rozmawiano o zachowaniu ciągłości ekosystemów leśnych i dolinnych oraz ewentualności utworzenia Parku Kulturowego w Warcinie, który mógłby stać się szeroko rozpoznawalnym i markowym produktem gminy. Nawiązano do rozwoju sieciowych usług turystycznych tj. szlaków kajakowych i tras rowerowych, czemu sprzyja potencjał gminy w zakresie przyrodniczych uwarunkowań i zasobów.

Dialog Terytorialny w Gminie Kępice – II spotkanie

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60