logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Subkowy

Publikowane:

W środę, 12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Subkowy w trybie zdalnym

W spotkaniu Gminę Subkowy reprezentowali: Daniel Kaczyński – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, oraz Justyna Maśko-Osiadacz – projektant Studium (Innova Projekt).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Maciej Nowakowski – zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Podczas spotkania, reprezentanci gminy przedstawili wyniki dotychczasowych prac związanych ze sporządzaniem projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz odnieśli się do zagadnień poruszanych na I spotkaniu. Nowy dokument Studium nie przewiduje znacznych zmian w przestrzeni gminy – większość terenów rozwojowych została przeniesiona z obowiązującego Studium i Planów Miejscowych. Zasadniczą zmianą był podział Gminy na 3 strefy obejmujące tereny zurbanizowane, rolne i zielone. Pozostałe omawiane tematy dotyczyły zmiany granic Kociewskiego OChK, nowych terenów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Dialog Terytorialny z Gminą Subkowy

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60