logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Smołdzino

Publikowane:

We wtorek, 5 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Smołdzino (w trybie zdalnym)

Ze strony Gminy w spotkaniu uczestniczyli: Adam Fleszer – Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami oraz Dominik Mikiprowicz – Projektant Studium (Mr Aeroplan S.C.).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu udział wzięli: Jakub Pietruszewski (zastępca przewodniczącego zespołu DT SWP, dyrektor PBPR), Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Maciej Nowakowski – zastępca przewodniczącego zespołu SWP, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Maciej Rogocz – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Agnieszka Święcka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Powodem, dla którego przystąpiono do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego była potrzeba uporządkowania chaosu przestrzennego oraz stworzenia odpowiednich narzędzi mających na celu prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej w gminie. Zespół Samorządu Województwa Pomorskiego na spotkaniu przedstawił oraz omówił najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do Gminy Smołdzino, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Należą do nich propozycja objęcia miejscowości Kluki parkiem kulturowym, czyli jedną z from ochrony zabytków, ustandaryzowanie zabudowy historycznej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz działania związane z realizacją drogi ekspresowej S6. Problemami, nad którymi należy się zastanowić w trakcie opracowania Studium będzie dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska w odpowiedzi na rozwój zabudowy letniskowej oraz ponowne wykorzystanie nieużytkowanych zasobów przestrzennych (tereny po dawnych PGR-ach).

Dialog Terytorialny z Gminą Smołdzino

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60