logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Nowa Karczma

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 9 maja odbyło się pierwsze spotkanie z gminą Nowa Karczma w ramach Dialogu Terytorialnego.

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Andrzej Pollak – Wójt Gminy, Wojciech Bronk – Zastępca Wójta Gminy, Kamila Guze – Referent ds. planowania przestrzennego, oraz Projektanci Studium: Katarzyna Rosiak i Irena Romasiuk.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR, Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR) oraz Barbara Lewicka (Referat Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP).

Zmiana dokumentu Studium była uzasadniona potrzebą aktualizacji zapisów dotychczas obowiązującego dokumentu do nowych uwarunkowań prawnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych i planistycznych. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, istotne do ujęcia w dokumencie zmiany studium gminy, w tym: przeciwdziałanie rozlewania się zabudowy, dostęp do podstawowych usług publicznych, kształtowanie i utrzymywanie przestrzeni publicznych oraz rozwój mobilności pieszej i rowerowej. Zwrócono także uwagę na możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę biogazowni i uprawę roślin energetycznych oraz na potrzebę zachowania zasobów i walorów środowiska, które są istotne zarówno dla poziomu lokalnego, jak i ponadlokalnego, wpisując się w regionalny system powiązań ekologicznych.

Dialog Terytorialny w Gminie Nowa Karczma

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60