logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Studium Korytarzowe  „OMT Węzeł Miszewo – Port Lotniczy”

Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Niniejsze zadanie związane jest z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji stanowiącego również Regionalny Plan Transportowy dla województwa pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 842/381/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Cel działania

Nowe rozwiązanie drogowe ma połączyć Port Lotniczy, Airport City i rozwijającą się wokół niego dzielnicę wielofunkcyjną, w tym tereny o funkcji transportowej, produkcyjno-usługowej i mieszkaniowej stanowiące ważny biegun wzrostu miasta i obszaru metropolitalnego, z projektowanym węzłem „Miszewo” na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Zaprojektowany układ drogowy ma także przenieść ponadlokalny ruch o charakterze tranzytowym z obszaru intensywnie rozwijającej się miejscowości Banino w gminie Żukowo. Projektowane rozwiązanie jest elementem szerszego pakietu działań w zakresie rozwoju dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

Studium korytarzowe ma polegać na analizie terenowych korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego. Wyniki Studium będą stanowiły podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Na czym polegają prace?

Studium korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Wstępna ocena oraz wyniki studium korytarzowego stanowią podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Studium Korytarzowe zawiera maksymalną ilość ogólnych danych o terenie, w którym planowany jest przebieg określonego korytarza,  wraz z inwentaryzacją wcześniej podejmowanych prac planistyczno-projektowych w zakresie sieci drogowej. Przedmiotowa dokumentacja powinna być traktowana jako wstępny dokument planowania rozwoju sieci drogowej, w opracowaniu, którego niezbędny jest udział przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu.

W studium korytarzowym należy przede wszystkim określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej lub obszaru dla realizacji szczególnego przedsięwzięcia, na przykład: węzła, mostu, tunelu, skrzyżowania oraz sformułować wariantowe rozwiązania techniczne wraz z ich wstępną, wielokryterialną oceną.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60