logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Deklaracja dostępności

POMORSKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO (w skrócie PBPR)

ul. Straganiarska 24-27, parter
80-837 Gdańsk

tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl
www.pbpr.pomorskie.pl

STRONA INTERNETOWA:

PBPR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 5 października 2020 roku.
Deklaracja została zaktualizowana dnia 5 stycznia 2023 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej PBPR prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Bartosz Pępek. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 06 44 lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpić z żądaniem udostępnienia niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU W GDAŃSKU:

Dojście i dojazd do siedziby PBPR w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27, parter
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44

 • dojazd autobusami i tramwajami do przystanku Brama Wyżynna – (strona Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku), opis dojścia na mapach Google (900 m, 11 minut);
 • dojazd kolejką SKM: do Gdańska Głównego, stamtąd dojście do Biura – opis dojścia na mapach Google (1200 m, 15 minut);
 • dojazd samochodem: od skrzyżowania ulic: Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie i Hucisko – ul. Targ Drzewny, następnie ul. Szeroką, na końcu ulicy skręcamy w lewo w ul. Tokarską, dalej Warzywniczą i na końcu ulicy skręcamy w lewo w ul. Straganiarską – opis dojazdu na mapach Google.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi jedno wejście zlokalizowane przy ulicy Straganiarskiej w Gdańsku. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na wysokości trzeciego stopnia schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura. Schody nie są wyposażone w podjazd dla wózków.

Po wejściu do budynku drzwi wewnętrzne otwierają się po naciśnięciu przycisku dzwoniącego „2”.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Biura w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Miasta Gdańska  (ścisłe centrum), Biuro nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych. Na ulicy są ogólnodostępnego miejsca parkingowe. W odległości ok. 15 metrów od drzwi wejściowych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Z uwagi na schody zewnętrzne prowadzące do budynku, osoby niepełnosprawne mogą poprosić o pomoc przy wejściu do budynku pracowników Biura. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą telefonu do sekretariatu Biura – tel. 58 301 06 44

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej Biura istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Trasa wolna od przeszkód

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toalety

W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obsługa niesłyszących

W Biurze nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Obsługa osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma informacji głosowych (tylko dzwonek), pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną PBPR w Gdańsku prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Agnieszka Czapiewska. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 06 44 lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski dot. dostępności architektonicznej PBPR w Gdańsku.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU W SŁUPSKU:

ul. Jaracza 18a, II piętro
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60

 • dojazd autobusami do przystanku Moniuszki – (strona Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku), opis dojścia na mapach Google (80 m, 2 minuty);
 • dojazd samochodem: ulicą Lutosławskiego – opis dojazdu na mapach Google.

Dostępność wejścia

Wejście do budynku od ul. Jaracza możliwe schodami na wysokości ósmego stopnia, przy wejściu bocznym od ul. Lutosławskiego zamontowany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku jest dźwig platformowy pochyły samoobsługowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich umożliwiający dojazd na parter. Wejście do Biura jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura. Po wejściu do budynku (wejście od strony ul. Lutosławskiego – do Biura), po lewej stronie znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać informacje, jak poruszać się po budynku. Poruszanie się po budynku następuje samodzielnie, we własnym zakresie do miejsca docelowego. (Jeśli nie ma nikogo na portierni, należy nacisnąć dzwonek przy drzwiach na zewnątrz budynku).

Dostępność parkingu

Budynek posiada parking dla petentów oraz wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osoby niepełnosprawne mogą poprosić o pomoc przy wejściu do budynku pracowników Biura. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu do Biura w Słupsku – tel. 59 843 10 60

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta bezpośrednio do Biura istnieje możliwość obsługi interesanta w wyznaczonym miejscu na parterze.

Winda

Budynek jest wyposażony w dźwig dla osób niepełnosprawnych do wysokości parteru.

Toalety

W budynku na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obsługa niesłyszących

W Biurze nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Obsługa osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma informacji głosowych (tylko dzwonek), pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną PBPR w Słupsku prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Iwona Andriaszkiewicz. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 59 843 10 60 lub drogą elektroniczną e-mail: i.andriaszkiewicz@pbpr.pomorskie.pl, biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski dot. dostępności architektonicznej PBPR w Słupsku.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 5 października 2020 roku.
Deklaracja została zaktualizowana dnia 5 stycznia 2023 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60