logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

Publikowane:

We wtorek, 5 października odbyło się drugie spotkanie z Gminą Damnica w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego (w trybie zdalnym)

Gminę Damnica na spotkaniu reprezentowali: Jolanta Rekowska (inspektor ds. planowania przestrzennego), oraz Aleksandra Wiszniewska (projektant Studium).

Od strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski (Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Adriana Rąpca (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Anna Łoziak (Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Jarosław Czochański (Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych postępów w sporządzaniu dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnica, oraz ponowne krytyczne spojrzenie pod kątem wytycznych, ustaleń i rekomendacji zawartych w PZPWP 2030 przed kolejnymi etapami. W nowym dokumencie został zawarty nowy przebieg planowanej drogi ekspresowej S6 wraz z jej połączeniem do sieci istniejących dróg przy węzłach w rejonie Damnicy oraz przy miejscowościach Damno i Bobrowniki. Rozwój turystyki planowany jest w rejonie miejscowości Łebień, Wiatrowo, Damno-Młyn oraz Skibin. Istotnym wprowadzeniem jest również wskazanie do zalesienia obszarów o niskich klasach bonitacyjnych (ok. 400 ha), z późniejszym ich  wyłączeniem spod zabudowy. Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego zwrócili szczególną uwagę na takie elementy jak ciągłość korytarzy ekologicznych, która może być naruszona przez grodzone farmy fotowoltaiczne, zarysowanie rozwiązań perspektywicznych dotyczących dostosowania klasy technicznej dróg połączonych z planowaną drogą S6 oraz uzasadnienie przekraczania strefy ochronnej 300 m od planowanej biogazowni w miejscowości Jeziorka.

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60