logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Malbork

Publikowane:

We wtorek, 7 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Miastem Malbork (w trybie zdalnym)

Miasto Malbork na spotkaniu reprezentowali: Katarzyna Kostrzewa-Rzoska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Malborka, Krzysztof Hoffmann – Architekt Miasta, Edyta Suchcicka – Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego oraz Michał Sobieraj – projektant Studium (Biuro Urbanistyczne BDK).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu DT SWP, Maciej Rogocz – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Jarosław Czochański – Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Dominik Muła i Ewa Mączka – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz Zespołu DT).

Głównym powodem przystąpienia do sporządzenia nowego Studium jest dezaktualizacja obowiązującego dokumentu z 1996 roku oraz próba rozwiązania wynikających z tego powodu problemów komunikacyjnych. W ramach spotkania zostały poruszone tematy wskazane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w katalogu wytycznych skierowanych do Miasta Malborka, czyli ustalenia i rekomendacje zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Najważniejsze z nich dotyczyły ochrony przedpola ekspozycji zespołu zamku krzyżackiego w Malborku. W ramach audytu krajobrazowego teren zamku oraz dolina rzeki Nogat zostaną wyznaczone jako krajobrazy priorytetowe, co wymaga ich wstępnego objęcia ochroną w Studium.

Omówione zostały również postępy nad przyjęciem uchwały krajobrazowej. Ze względu na występujący chaos przestrzenny i stylistyczny form zagospodarowania terenów, w ocenie przedstawicieli samorządu województwa uchwała mogłaby poprawić wizerunek miasta i stref ekspozycji zespołu zamkowego. Pozostałe tematy dotyczyły zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi publiczne w odniesieniu do subregionalnej rangi usługowej Miasta, potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych oraz powiększenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat o tereny znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta.

Dialog Terytorialny z Miastem Malbork

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60