logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

Publikowane:

W czwartek, 16 września odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Osieczna (w trybie zdalnym)

Gminę Osieczna na spotkaniu reprezentowali: Piotr Jędrzejewski – Zastępca Wójta/Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, oraz Małgorzata Głodek – Projektant Studium (Pracownia Projektowa Archisfera).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Ewa Mączka – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Powodem dla którego przystąpiono do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego była potrzeba usystematyzowania zabudowy mieszkaniowej i letniskowej ze względu na jej niekontrolowany rozwój oraz konieczności zachowania bogatych walorów przyrodniczych Gminy. Plany miejscowe które mogłyby w tym pomóc muszą być uchwalone na podstawie nowego Studium, gdyż obowiązujące z 2005 roku nie odpowiada aktualnym wymogom. Zespół Samorządu Województwa Pomorskiego na spotkaniu przedstawił oraz omówił najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do Gminy Osieczna, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Dotyczyły one zachowania unikatowego krajobrazu kulturowego miejscowości Długie i Zdrójno, potencjalnych miejsc lokalizacji farm fotowoltaicznych, oraz rozwoju nowej zabudowy z równoległym projektowaniem infrastruktury ochrony środowiska. Poruszony również został temat uruchomienia węzła integracyjnego w miejscowości Szlachta na linii kolejowej 215.

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60