logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

Opublikowano w .
Publikowane:

We wtorek, 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego Gminę Wejherowo na spotkaniu reprezentowali: Dominika Cyrek – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Anna Kreft (Referat Gospodarki Przestrzennej), Piotr Czerwiński – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Joanna Kryża (Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej) oraz projektanci Studium: Ewa Mieloch-Stojczyk i Justyna Karolczak (M&R Biuro Projektów).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Karolina Marczewska (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR), Dominik Muła (Zaspół Środowiska i Krajobrazu PBPR) oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Decyzja o sporządzaniu nowego Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wynika z dezaktualizacji obowiązującego dokumentu, w tym w zakresie zmian obszarów zagrożonych powodzią. Na spotkaniu, przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego wymienili najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do gminy wiejskiej Wejherowo, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 istotne dla sporządzania nowego dokumentu Studium. Omówione tematy dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wymogów dotyczących zachowania ekosystemów leśnych i dolinnych w korytarzach ekologicznych. Ponadto, w związku z perspektywą powstania elektrowni jądrowej w bliskim sąsiedztwie Gminy, rozważa się reaktywację linii kolejowej 230 relacji Wejherowo – Garczegorze i ewentualne powstanie osiedla dla pracowników w Bolszewie.

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60