logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork – Spotkanie II

Opublikowano w .
Publikowane:

W piątek, 27 września w siedzibie Gminy Malbork odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W spotkaniu, ze strony gminy uczestniczyli: Wojciech Łukasiewicz – Zastępca Burmistrza Gminy, Jan Prokopowicz – Podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa i infrastruktury terenowej, zamówień publicznych, oraz Artur Kozłowski – projektant Studium.

Samorząd województwa na spotkaniu reprezentowali: Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Ze względu na brak aktualności obowiązującego od 1999 r. dokumentu Studium, gmina podjęła się jego całościowej aktualizacji. Na spotkaniu omówiono najważniejsze zagadnienia, które w kontekście zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, powinny zostać uwzględnione w przygotowywanym dokumencie.

mówione zostały m.in. zasady rozwoju nowych terenów mieszkaniowych, przebieg planowanej obwodnicy Malborka i potencjału gospodarczego węzłów drogowych, uwarunkowania związane z energetyką wiatrową, a także problemy związane z określeniem stref ochronnych terenów zamkniętych. Wśród omówionych tematów znalazły się również kwestie środowiskowe, w tym planowane działania związane z weryfikacją granic obszaru chronionego krajobrazu Rzeki Nogat oraz potrzeba uwzględnienia stref ochrony ekspozycji obiektu UNESCO, czyli zamku w Malborku.

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork – Spotkanie II

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60