logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Czarne

Opublikowano w .
Publikowane:

We wtorek, 27 października br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Czarne. Spotkanie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym.

Gminę Czarne na spotkaniu reprezentowała Renata Szymańska (stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych), a także Jarosław Osiadacz (Innova Projekt) – Główny Projektant Studium. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jaku Pietruszewski – z-ca przewodniczącego SWP (Dyrektor PBPR), Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Dyrektora PBPR) oraz Włodzimierz Kuczabski (Sekretarz Zespołu).

Głównym powodem podjęcia przez Gminę uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium była dezaktualizacja zapisów istniejącego dokumentu, oraz wpłynięcie sporej ilości wniosków co do aktualizacji obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Na spotkaniu zostały omówione kluczowe elementy, zawarte w katalogu wytycznych skierowanym do Miasta i Gminy Czarne, z naciskiem na ustalenia wymienione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Niemniej  jednak, najważniejszymi kwestiami były te, wynikające ze specyfiki Gminy, oraz jej przynależności do Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. Ze względu na spadającą liczbę ludności w Gminie, nacisk został położony na rozwój podstawowych usług publicznych, skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym. Omówiona została także weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy – ze względu na wartości krajobrazowe Doliny Czernicy, oraz unikatowe kościoły ryglowe.

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Czarne

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60