logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris
Publikowane:

W dniu 14 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Puck nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebiegu nowego połączenia drogowego w północnej części województwa pomorskiego. Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Spółką Databout, której powierzono opracowanie dokumentacji, poprzedzone było postępowaniem przetargowym będącym wynikiem współpracy dotyczącej opracowania szczegółowych koncepcji połączeń drogowych w tej części regionu. Współpraca ta została zainicjowana w grudniu ubiegłego roku poprzez podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli jedenastu samorządów.

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa będzie obejmować kompleksowe założenia dotyczące przebiegu nowej trasy na terenie Północnych Kaszub. Celem studium sieciowego będzie określenie kategorii i klasy planowanej drogi oraz wskazanie potencjalnego zarządcy infrastruktury, zaś rolą studium korytarzowego wyznaczenie wariantów jej przebiegu. Wyniki studium sieciowego i korytarzowego będą stanowiły podstawę dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Nowe połączenie drogowe ma docelowo połączyć projektowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Drogę Czerwoną, prowadzącą od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Gdynia, z terenami portowymi znajdującymi się w zachodniej części Portu Gdynia, w tym w obrębie zwanej Doliny Logistycznej. Następnie omijając tereny zurbanizowane Redy ma stanowić, jako połączenie tranzytowe, alternatywę dla obsługi Władysławowa i miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskiego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje także obwodnicę Władysławowa.

Przyszła droga Via Maris ma odciążyć obecną drogę krajową nr 6, która stanowi główną arterię komunikacyjną Gdyni, Rumi i Redy, szczególnie przeciążoną w okresie letnim. Dodatkowo będzie stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w kierunku północnej części województwa pomorskiego. W okresie sporządzania dokumentacji koncepcyjnej szczególnie istotnym działaniem jest włączenie w ten proces jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców miast i gmin, które znajdą się w przebiegu planowanej drogi.

Realizacja zadania jest wspófinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

9 mar. 2023
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumenta…

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

27 lut. 2023
W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60