logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

Publikowane:

W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r. poz. 5841).

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej położony jest w północnej części województwa pomorskiego na terenie miast: Redy i Wejherowa oraz gmin: Wejherowo, Puck i Krokowa. Obejmuje on tereny chronione ze względu na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe rozległego i zwartego ekosystemu leśnego, w tym fragmentów starodrzewów buczyny pomorskiej z obszarami źródliskowymi rzek Czarna Woda i Piaśnica oraz walory historyczno-kulturowe.

W efekcie wieloletniego gospodarowania i rozwoju zjawisk urbanizacji i suburbanizacji obszar ten uległ jednak częściowym przekształceniom, w wyniku których doszło do dewaloryzacji i degradacji części pierwotnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Jednocześnie obszar ten, w stosunku do terenów sąsiednich, cechuje się wciąż wysokim stopniem zachowania naturalności krajobrazu.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w krajobrazie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz dokonaną ocenę stanu i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych zarekomendowano wyłączenie z granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej tych obszarów, które zostały całkowicie przekształcone antropogenicznie i bezpowrotnie utraciły swoje pierwotne walory. Jednocześnie zaproponowano powiększenie obszaru chronionego krajobrazu na obszarach sąsiednich, posiadających wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe bądź pełniących funkcje korytarzy ekologicznych. Do obszarów tych należą przede wszystkim dolina rzeki Redy, która wraz z jej najbliższym otoczeniem pełni rolę korytarza ekologicznego rangi regionalnej Pradoliny Redy-Łeby oraz lasy na południe od Krokowej, stanowiące północny fragment kompleksu leśnego Puszczy Darżlubskiej wraz z rozległą doliną stanowiącą przedpole ekspozycji panoramy na pałac w Krokowej oraz samą wieś. 

Poszerzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej o nowe fragmenty pozwoli na ochronę cennych walorów krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu oraz zachowanie spójności sieci obszarów chronionych tego regionu. Warto podkreślić, iż wszystkie prace odbywały się we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

Nowa uchwała wprowadziła ponadto zmiany w zakresie obowiązujących ograniczeń i odstępstw na przedmiotowym obszarze, dostosowując je do jego specyfiki.

Aktualnie trwają prace nad weryfikacją obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły – Obszaru Chronionego Krajobrazu Białej Góry oraz Ryjewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60