logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Bielawskiego oraz Doliny Rzeki Płutnicy i przekazał je do uzgodnień z właściwymi radami gmin oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Nowoprojektowany Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który został wyodrębniony z już istniejącej formy ochrony przyrody tj. części Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gmin: Władysławowo, Puck oraz Krokowa. Celem ochrony tego obszaru jest między innymi zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych oraz krajobrazów tworzących tzw. Bielawskie Błota.  

Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy jest natomiast całkowicie nową formą ochrony przyrody i obejmuje tereny doliny rzeki Płutnicy w granicach gmin Puck (gmina wiejska), Puck (miasto) i Krokowa. Dolina Płutnicy cechuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, a podmokłe tereny błotne, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią cenne ostoje ptactwa wodno-błotnego. Obszar ten pełni ponadto rolę korytarza ekologicznego rangi subregionalnej, stanowiąc jednocześnie istotne uzupełnienie sieci regionalnej. Celem ochrony doliny jest także promocja jej walorów dla wykorzystania turystyczno-krajoznawczego. Ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu nie ogranicza dotychczasowych form i postaci użytkowania terenu.

W ramach prowadzonego procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim zweryfikowano dotychczas i podjęto nowe uchwały w sprawie sześciu obszarów chronionego krajobrazu: Otomińskiego, Przywidzkiego, Doliny Raduni, Doliny Rzeki Debrzynki, Rzek Szkarpawy i Tugi oraz Jezior Człuchowskich. Ponadto, trwają prace mające na celu oznakowanie ww. form ochrony przyrody. Nowe tablice informujące o lokalizacji przedmiotowych obszarów chronionego krajobrazu zostały zamontowane między innymi w granicach gmin Kolbudy, Nowa Karczma, Przywidz, Człuchów i Sztutowo.

Pozostałe wydarzenia

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz.. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lipiec. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 Maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 październik. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 Maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

26 wrz.. 2018
24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów c…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60