logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Bielawskiego oraz Doliny Rzeki Płutnicy i przekazał je do uzgodnień z właściwymi radami gmin oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Nowoprojektowany Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który został wyodrębniony z już istniejącej formy ochrony przyrody tj. części Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gmin: Władysławowo, Puck oraz Krokowa. Celem ochrony tego obszaru jest między innymi zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych oraz krajobrazów tworzących tzw. Bielawskie Błota.  

Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy jest natomiast całkowicie nową formą ochrony przyrody i obejmuje tereny doliny rzeki Płutnicy w granicach gmin Puck (gmina wiejska), Puck (miasto) i Krokowa. Dolina Płutnicy cechuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, a podmokłe tereny błotne, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią cenne ostoje ptactwa wodno-błotnego. Obszar ten pełni ponadto rolę korytarza ekologicznego rangi subregionalnej, stanowiąc jednocześnie istotne uzupełnienie sieci regionalnej. Celem ochrony doliny jest także promocja jej walorów dla wykorzystania turystyczno-krajoznawczego. Ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu nie ogranicza dotychczasowych form i postaci użytkowania terenu.

W ramach prowadzonego procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim zweryfikowano dotychczas i podjęto nowe uchwały w sprawie sześciu obszarów chronionego krajobrazu: Otomińskiego, Przywidzkiego, Doliny Raduni, Doliny Rzeki Debrzynki, Rzek Szkarpawy i Tugi oraz Jezior Człuchowskich. Ponadto, trwają prace mające na celu oznakowanie ww. form ochrony przyrody. Nowe tablice informujące o lokalizacji przedmiotowych obszarów chronionego krajobrazu zostały zamontowane między innymi w granicach gmin Kolbudy, Nowa Karczma, Przywidz, Człuchów i Sztutowo.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60