logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

Publikowane:

29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy został powołany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku i jest najmłodszym obszarem chronionego krajobrazu w Polsce. Został objęty ochroną ze względu na wyróżniający się naturalny krajobraz pradoliny, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi. Celem ochrony tego Obszaru jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny rzeki Płutnicy oraz zachowanie ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.   

W uroczystej inauguracji udział wzięli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zaangażowanych w powołanie Obszaru – gmin Puck i Krokowa oraz Miasta Puck.

– Obszar ten został uznany za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Dolina Rzeki Płutnicy oraz jej najbliższe otoczenie cechują się doskonałymi walorami krajobrazowymi, atrakcyjną ekspozycją (liczne punkty, przedpola, osie i panoramy widokowe) oraz bogactwem bioróżnorodności. Najbliższe sąsiedztwo tego Obszaru to również charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego – pozostałości założeń pałacowo-parkowych i folwarczno-dworskich oraz historyczna sieć dróg z zachowanymi obsadzeniami alejowymi i szpalerowymi.

Wartym podkreślenia jest również zaangażowanie gmin w procesie konsultacji projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy. – Powołanie nowego obszaru chronionego krajobrazu, przy aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, jest doskonałym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu regionalnego – dodał marszałek Struk.

Wydarzenie to jest symbolicznym uhonorowaniem zakończonego sukcesem procesu powołania nowego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

10 cze. 2024
W dniu 8 czerwca 2024 roku w Sali Polskie Niebo odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Wojewó…

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60