logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

Publikowane:

29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy został powołany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku i jest najmłodszym obszarem chronionego krajobrazu w Polsce. Został objęty ochroną ze względu na wyróżniający się naturalny krajobraz pradoliny, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi. Celem ochrony tego Obszaru jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny rzeki Płutnicy oraz zachowanie ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.   

W uroczystej inauguracji udział wzięli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zaangażowanych w powołanie Obszaru – gmin Puck i Krokowa oraz Miasta Puck.

– Obszar ten został uznany za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Dolina Rzeki Płutnicy oraz jej najbliższe otoczenie cechują się doskonałymi walorami krajobrazowymi, atrakcyjną ekspozycją (liczne punkty, przedpola, osie i panoramy widokowe) oraz bogactwem bioróżnorodności. Najbliższe sąsiedztwo tego Obszaru to również charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego – pozostałości założeń pałacowo-parkowych i folwarczno-dworskich oraz historyczna sieć dróg z zachowanymi obsadzeniami alejowymi i szpalerowymi.

Wartym podkreślenia jest również zaangażowanie gmin w procesie konsultacji projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy. – Powołanie nowego obszaru chronionego krajobrazu, przy aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, jest doskonałym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu regionalnego – dodał marszałek Struk.

Wydarzenie to jest symbolicznym uhonorowaniem zakończonego sukcesem procesu powołania nowego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60