logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa nowe obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3096) oraz Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3095).

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy jest całkowicie nową formą ochrony przyrody obejmującą tereny doliny rzeki Płutnicy w granicach gmin: Puck (gmina wiejska), Puck (miasto) i Krokowa.

Dolina Płutnicy cechuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi. Obszar ten został uznany za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego. Okolice rzeki Płutnicy zachowały swój naturalny krajobraz rozległych połaci łąk i pól uprawnych, nie uległy presji inwestycyjnej i zjawisku suburbanizacji, zachowując cenne elementy krajobrazu – takie jak rozległość widoków, ład krajobrazowy czy cenne aleje przydrożne, które w wielu obszarach województwa uległy już dewastacji i likwidacji. Podmokłe tereny błotne, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią natomiast cenne ostoje ptactwa wodno-błotnego.

Propozycja utworzenia przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu jest również realizacją zapisów i ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony spójności sieci korytarzy ekologicznych i utrzymania łączności przestrzennej pomiędzy sąsiadującymi obszarami ochrony przyrody (Natura 2000, parkiem krajobrazowym i obszarami chronionego krajobrazu), a także zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, które wskazuje na potrzebę objęcia ochroną prawną cennych obszarów, a do takich zaliczono dolinę rzeki Płutnicy.

Utworzenie nowego obszaru chronionego krajobrazu jest swojego rodzaju ewenementem, bowiem w ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce ustanowiono zaledwie 3 nowe obszary, w tym jeden – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki – również w województwie pomorskim.

Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu został natomiast wyodrębniony z już istniejącej formy ochrony przyrody tj. Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zlokalizowany jest on w granicach administracyjnych gmin: Władysławowo, Puck oraz Krokowa. Celem ochrony tego obszaru jest między innymi zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych oraz krajobrazów tworzących tzw. Bielawskie Błota.  

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60