logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa nowe obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3096) oraz Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3095).

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy jest całkowicie nową formą ochrony przyrody obejmującą tereny doliny rzeki Płutnicy w granicach gmin: Puck (gmina wiejska), Puck (miasto) i Krokowa.

Dolina Płutnicy cechuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi. Obszar ten został uznany za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego. Okolice rzeki Płutnicy zachowały swój naturalny krajobraz rozległych połaci łąk i pól uprawnych, nie uległy presji inwestycyjnej i zjawisku suburbanizacji, zachowując cenne elementy krajobrazu – takie jak rozległość widoków, ład krajobrazowy czy cenne aleje przydrożne, które w wielu obszarach województwa uległy już dewastacji i likwidacji. Podmokłe tereny błotne, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią natomiast cenne ostoje ptactwa wodno-błotnego.

Propozycja utworzenia przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu jest również realizacją zapisów i ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony spójności sieci korytarzy ekologicznych i utrzymania łączności przestrzennej pomiędzy sąsiadującymi obszarami ochrony przyrody (Natura 2000, parkiem krajobrazowym i obszarami chronionego krajobrazu), a także zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, które wskazuje na potrzebę objęcia ochroną prawną cennych obszarów, a do takich zaliczono dolinę rzeki Płutnicy.

Utworzenie nowego obszaru chronionego krajobrazu jest swojego rodzaju ewenementem, bowiem w ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce ustanowiono zaledwie 3 nowe obszary, w tym jeden – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki – również w województwie pomorskim.

Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu został natomiast wyodrębniony z już istniejącej formy ochrony przyrody tj. Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zlokalizowany jest on w granicach administracyjnych gmin: Władysławowo, Puck oraz Krokowa. Celem ochrony tego obszaru jest między innymi zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych oraz krajobrazów tworzących tzw. Bielawskie Błota.  

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60