logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Debata konsultacyjna nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego

Publikowane:

Pierwsza instytucjonalna debata konsultacyjna nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego.

W piątek 25 maja br. w siedzibie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku, odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji związanych z ochroną i zarządzaniem zasobami środowiska, poświęcone Otomińskiemu Obszarowi Chronionego Krajobrazu. Było to pierwsze tego typu spotkanie konsultacyjne, poświęcone wymianie poglądów na temat przyszłości ochrony tego obszaru.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 3 samorządów gminnych (gmin: miasta Gdańsk, Żukowo i Kolbudy), 3 instytucji regionalnych (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) oraz Nadleśnictwa Kolbudy i Polskiego Klubu Ekologicznego.

Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu jest trzecim z kolei obszarem w województwie, dla którego opracowano dokumentację z oceną stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych.

Opracowanie to powstało w ramach prowadzonych przez Biuro prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano oceny walorów obszaru i przedstawiono trzy rozwiązania dotyczące jego przyszłości. Ze względu na specyfikę obszaru, który w 96% stanowią drzewostany gospodarcze (w tym lasy ochronne i HCVF), 2% jego powierzchni stanowi jezioro Otomińskie i 2% wszystkie pozostałe formy użytkowania terenu oraz znaczące i planowane zagospodarowanie infrastrukturą techniczną – obszar ten w znacznym stopniu nie spełnia formalnych, ustawowych kryteriów uznania za obszar chronionego krajobrazu. Z tego względu pojawił się dylemat stanowiący przedmiot dyskusji – jaką przyszłość zaplanować dla tego obszaru ?

Przedstawione zostały 3 alternatywne rozwiązania:

  1. likwidacja OChK;
  2. zmniejszenie powierzchni OChK o ok 40%
  3. utrzymanie dotychczasowego stanu ochrony z weryfikacją granic obszaru.

W toku dyskusji przedstawiciele poszczególnych instytucji wyrazili następujące opinie i konkluzje:

1. NADLEŚNICTWO KOLBUDY:

Lasy Otomińskie pełnią funkcję lasów ochronnych w rozumieniu ustawy o lasach. Stosuje się w nich inne reżimy gospodarki leśnej. Ponadto, tereny te były bardzo długo wykorzystywane rolniczo, dopiero przed ok. 120 laty zostały zalesione głównie sosną (zalesienia przedwojenne i powojenne). W związku z powyższym lasy w rejonie Otomina wymagają przebudowy w kierunku lasów mieszanych, którą rozpoczęto i która będzie systematycznie kontynuowana. Gospodarka leśna będzie prowadzona w ten sam sposób bez względu na istnienie OChK, który formalnie nie ma znaczenia dla gospodarki leśnej. Podobnie kształtują się problemy z antropopresją i potencjalnymi nowymi inwestycjami. Należy podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wyłącznie opiniuje zamierzenia inwestycyjne.Z kolei tereny potencjalnych użytków ekologicznych nie będą przekształcane. Utrzymanie ich wysokiej bioróżnorodności jest zbieżne z utrzymywaniem funkcji lasów ochronnych.

2. KLUB EKOLOGICZNY:

Przedstawiciele Klubu zwrócili uwagę na relacje pomiędzy gospodarką leśną a funkcją rekreacyjną tych lasów. W konkluzji wysunięto postulat zachowania OChK w zweryfikowanych granicach oraz objęcia szczegółową ochroną terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo, wskazanych w opracowaniu.

3. RDOŚ:

Celowe byłoby objęcie ochroną indywidualną, w zależności od przypadku, najwartościowszych fragmentów obszaru i otoczenia – w formie: użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Raport przygotowywany przez PBPR winien szczegółowo wskazywać poszczególne lokalizacje. Do chwili uruchomienia projektowanych inwestycji komunikacyjnych, wyłączanie z OChK większych jego fragmentów jest niecelowe i trudne do formalnego zaakceptowania.

4. GDAŃSK – BIURO ROZWOJU GDAŃSKA:

Mimo, że gmina miasta Gdańsk zawiera niewielką cześć powierzchni obecnego OChK, to Lasy Otomińskie w całości stanowią dla miasta obszar szczególnie cenny. W tym przypadku, celem ustanowienia OChK była ochrona kompleksu leśnego w bliskim sąsiedztwie aglomeracji oraz jego funkcja turystyczno-rekreacyjna, które to cele się nie zdezaktualizowały. Utrzymywanie formy ochrony przyrody podnosi świadomość społeczną w kwestii ochrony przyrody w ogóle. Natomiast, ustanawianie użytków ekologicznych na terenach leśnych jest sprawą wspólną leśnictwa i gmin.

5. KOLBUDY:

Stanowisko Wójta zostało przesłane, gmina akceptowała propozycję włączenia w granice OChK dodatkowych fragmentów terenów przyległych (obszary wodno-błotne). Postuluje się zachowanie OChK w poprawionych granicach, zwłaszcza w kontekście potencjalnej prywatyzacji lasów lub też innej potencjalnej zmiany prawa. Wyłączenie trenu rezerwy pod planowaną obwodnicę metropolitalną powinno nastąpić raczej dopiero po realizacji inwestycji. Być może istnienie tej formy ochrony przyrody wymusi zastosowanie dodatkowych urządzeń proekologicznych np. przejść dla zwierzyny pod planowaną trasą.

6. WKUA:

Należałoby wstrzymać się z jednoznaczną decyzją o zachowaniu lub likwidacji OChK,w kontekście nierozstrzygniętych decyzji co do inwestycji celu publicznego: linii energetycznej wysokiego napięcia 400kV, obwodnicy metropolitalnej, zależnej od finansów publicznych czy też ropociągu. W pierwszej kolejności należałoby wzmocnić indywidualne formy ochrony przyrody wraz z zachowaniem i korektą granic obecnego OChK.

7. PBPR:

Celem opracowania, a także konsultacji w trakcie prac było budowanie współodpowiedzialności za obszary chronionego krajobrazu, dbałość o nie i ich funkcjonowanie. Granice OChK wyznacza się w odniesieniu do genezy i typu środowiska. Każdy obszar chronionego krajobrazu posiada swoją specyfikę, a nawet nazwę odnoszącą się do przedmiotu ochrony. Obszary funkcjonalnie powiązane z wysoczyzną włączono do OChK Lasów Otomińskich, natomiast dolinne do Doliny Raduni. Propozycja likwidacji z różnych względów (mi.in rola edukacyjna, czynniki formalne) zostanie odłożona. Planowane włączenia wybranych terenów sąsiednich niewątpliwie podniosą wartość obecnego OChK Lasów Otomińskich. Rozwoju przestrzennego nie da się uniknąć, natomiast przeznaczenie leśne jest istotnym ograniczeniem inwestycyjnym. Zmiany granic OChK, zwłaszcza w sąsiedztwie planowanej obwodnicy oraz sieci infrastruktury będą jeszcze przedmiotem analiz.

Ostatecznie przeważyła wspólna opinia, że forma konsultacji (debaty) okazała się potrzebna i w analogicznych sytuacjach powinna być kontynuowana w miarę potrzeb, zaś jako punkt wyjścia do dalszych prac nad OChK Lasów Otomińskich przyjęto jego trwałość z weryfikacją granic wynikającą ze stanu zachowania środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60