logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim została opracowana

Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim została opracowana
Publikowane:

W 2021 roku we współpracy z samorządami lokalnymi z terenu województwa pomorskiego opracowana została Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych. To opracowanie określające docelową strukturę sieci regionalnych tras rowerowych w województwie pomorskim, które skupia się na poprawie spójności istniejącej sieci tras rozpatrywanych pod kątem turystycznym oraz w aspekcie miejskiej mobilności.

Zgodnie z przyjętymi założeniami opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich odnosi się do struktury przestrzennej regionalnych tras o charakterze turystycznym, która została wyznaczona w oparciu o analizę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego samorządów gmin oraz atrakcyjność turystyczną poszczególnych części regionu. Struktura ta opiera się na zasadzie hierarchiczności, przez co ujęto w niej zarówno trasy o charakterze europejskim i krajowym, jak też łączące je pomniejsze trasy regionalne, które, zgodnie z ustaleniami pomiędzy samorządami poszczególnych województw, stanowią w szczególności trasy łączące się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi, których długość wynosi co najmniej 30 kilometrów. Trasy te zostały ukazane na tle tak zwanych tras uzupełniających, czyli tras o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, które z uwagi na swój charakter lub położenie są obecnie identyfikowane jako ważne i wymagające dostrzeżenia produkty turystyczne.

Druga część opracowania dotyczy tras rowerowych istotnych z punktu widzenia mobilności i planowania systemu transportu. Ich przebieg został zaproponowany dla dziewięciu miejskich obszarów funkcjonalnych istniejących na terenie województwa pomorskiego. W trakcie prac wzięto pod uwagę w szczególności opracowania wyrażające wspólne plany i zamierzenia inwestycyjne gmin w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, zaś w przypadku braku takich opracowań przeprowadzono próbę identyfikacji istotnych z ich punktu widzenia połączeń w formule warsztatowej.

Rozpoczęcie prac nad koncepcją w przyjętym kształcie było bezpośrednią konsekwencją przystąpienia przez Zarząd Województwa Pomorskiego do prac związanych z opracowaniem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych. Podjęcie prac było również związane z opracowywanym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030. Jednym z jego elementów będą bowiem trasy rowerowe istotne z punktu widzenia mobilności mieszkańców, czyli trasy pełniące funkcje transportowe. Należą do nich w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Podstawą opracowania była inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w regionie oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z jego terenu. Uzupełnieniem przeprowadzonych prac były natomiast kontakty indywidualne i spotkania przeprowadzone z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. Seria tych spotkań została zainicjowana z końcem maja bieżącego roku i miała na celu ustalenie priorytetów w zakresie rozwoju sieci transportu rowerowego każdego z tych obszarów.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60