logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim została opracowana

Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim została opracowana
Publikowane:

W 2021 roku we współpracy z samorządami lokalnymi z terenu województwa pomorskiego opracowana została Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych. To opracowanie określające docelową strukturę sieci regionalnych tras rowerowych w województwie pomorskim, które skupia się na poprawie spójności istniejącej sieci tras rozpatrywanych pod kątem turystycznym oraz w aspekcie miejskiej mobilności.

Zgodnie z przyjętymi założeniami opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich odnosi się do struktury przestrzennej regionalnych tras o charakterze turystycznym, która została wyznaczona w oparciu o analizę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego samorządów gmin oraz atrakcyjność turystyczną poszczególnych części regionu. Struktura ta opiera się na zasadzie hierarchiczności, przez co ujęto w niej zarówno trasy o charakterze europejskim i krajowym, jak też łączące je pomniejsze trasy regionalne, które, zgodnie z ustaleniami pomiędzy samorządami poszczególnych województw, stanowią w szczególności trasy łączące się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi, których długość wynosi co najmniej 30 kilometrów. Trasy te zostały ukazane na tle tak zwanych tras uzupełniających, czyli tras o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, które z uwagi na swój charakter lub położenie są obecnie identyfikowane jako ważne i wymagające dostrzeżenia produkty turystyczne.

Druga część opracowania dotyczy tras rowerowych istotnych z punktu widzenia mobilności i planowania systemu transportu. Ich przebieg został zaproponowany dla dziewięciu miejskich obszarów funkcjonalnych istniejących na terenie województwa pomorskiego. W trakcie prac wzięto pod uwagę w szczególności opracowania wyrażające wspólne plany i zamierzenia inwestycyjne gmin w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, zaś w przypadku braku takich opracowań przeprowadzono próbę identyfikacji istotnych z ich punktu widzenia połączeń w formule warsztatowej.

Rozpoczęcie prac nad koncepcją w przyjętym kształcie było bezpośrednią konsekwencją przystąpienia przez Zarząd Województwa Pomorskiego do prac związanych z opracowaniem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych. Podjęcie prac było również związane z opracowywanym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030. Jednym z jego elementów będą bowiem trasy rowerowe istotne z punktu widzenia mobilności mieszkańców, czyli trasy pełniące funkcje transportowe. Należą do nich w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Podstawą opracowania była inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w regionie oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z jego terenu. Uzupełnieniem przeprowadzonych prac były natomiast kontakty indywidualne i spotkania przeprowadzone z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. Seria tych spotkań została zainicjowana z końcem maja bieżącego roku i miała na celu ustalenie priorytetów w zakresie rozwoju sieci transportu rowerowego każdego z tych obszarów.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

1 lip. 2022
W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultac…

Podsumowanie warsztatów dotyczących zastosowania systemów informacji geograficznej w procesach rewitalizacji pomorskich gmin

30 cze. 2022
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w prowadzeniu analiz służących identyfikacji obsz…

Podsumowanie pierwszej edycji wykładów dotyczących przestrzeni publicznej

28 cze. 2022
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i społeczna odpowiedzialność jako istotny element kształ…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60