logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Publikowane:

Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Podjęta uchwała inicjuje proces zmiany dokumentu przyjętego z końcem 2016 roku, który zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Potrzeba aktualizacji

Decyzja dotycząca przystąpienia do prac nad aktualizacją planu związana była między innymi z wnioskami z Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz z oceną realizacji inwestycji w latach 2017-2022. Ocena przyjętych rozwiązań polityki przestrzennej wdrażanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzona między innymi w kontekście wprowadzonych zmian systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz uwarunkowań związanych z realizacją nowych inwestycji publicznych na terenie województwa pomorskiego, doprowadziła do generalnych wniosków dotyczących zasadności przystąpienia do prac nad aktualizacją planu. Na zasadność tę zwróciła również uwagę Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, stanowiąca organ doradczy Marszałka Województwa Pomorskiego, działająca pod przewodnictwem profesor Karoliny Krośnickiej z Politechniki Gdańskiej.

Składanie wniosków

W ramach pierwszego etapu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miejsce będzie miało składanie wniosków do jego treści przez interesariuszy. Proces ten potrwa do końca sierpnia 2024 roku, a jego konsekwencją będzie opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

W celu zapewnienia efektywności prowadzonej procedury planistycznej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, jako podmiot odpowiadający w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za opracowanie projektu planu, przygotowało specjalne narzędzie generatora wniosków pozwalającego na przygotowanie ich treści w formie elektronicznej. Składanie wniosków odbywa się w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Dyskusja nad rozwiązaniami

Równolegle do prowadzonej procedury planistycznej zainicjowana zostanie publiczna dyskusja wokół poszczególnych obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia polityki przestrzennej województwa pomorskiego. Zostanie ona przeprowadzona poprzez cykl debat poświęconych różnym obszarom polityki rozwoju, którego organizatorem będzie Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Zostaną one poświęcone identyfikacji czynników zmian i trendów rozwojowych, potencjałów i barier, problemów i wyzwań rozwojowych w odniesieniu do przestrzeni Pomorza w perspektywie roku 2050, wymagających właściwego ujęcia w regionalnej polityce przestrzennej, w tym zwiększającej odporność regionu na zmiany uwarunkowań geopolitycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych i klimatycznych. Cykl ten rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60