logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Założenia przestrzenne rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim
Kategoria: Energetyka Wydawca: Rok wydania: 2015 Pobierz
Opis:

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE): energią słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i energią zawartą w biomasie. Zasoby te mogą służyć zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła.

Rozwój energetyki odnawialnej stanowi istotny cel polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi celami Unii Europejskiej określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych1, Polska powinna osiągnąć do 2020 r. 15% udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto. Dążenie do osiągnięcia tego progu zostało potwierdzone w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Aktualnym, krajowym dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju energetyki jest Polityka energetyczna Polski do 2030 r., uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Jednym z priorytetów tej strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10% udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.

Podkreślić jednakże należy, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia zrównoważonego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwój tych źródeł powinien bowiem nie tylko honorować zobowiązania Polski w zakresie odpowiedniego udziału energii z OZE w zużyciu energii ogółem, ale także brać pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Rozwój OZE nie może też pociągać za sobą negatywnych skutków dla gospodarki, w tym dla bezpieczeństwa żywnościowego regionu. Powyższe oznacza, że powinien on uwzględniać nie tylko interesy przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej, ale także odbiorców energii, podmiotów gospodarujących w sektorze rolnictwa czy też gmin na terenie których powstawać będą odnawialne źródła energii.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60