logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Publikowane:

W dniu 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie związane z rozpoczęciem prac nad zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i organów biorących udział w procesie opiniowania i uzgadniania planu oraz przedstawiciele podmiotów zainteresowanych rozwojem przestrzennym województwa pomorskiego.

Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, którego sporządzenie będzie uwzględniało perspektywę 2050 roku. Mając na względzie, że cele polityki przestrzennej prowadzone na poziomie regionalnym muszą uwzględniać wyzwania rozwojowe o charakterze globalnym i krajowym, na wstępie Iga Zupok-Gierwatowska, zastępczyni dyrektorki Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przybliżyła główne założenia Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Jest to dokument, który ma stać się drogowskazem dla planowania rozwoju państwa, mającym dać szeroki kontekst i podstawy planowania rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej. Projekt koncepcji został skierowany w dniu 20 maja 2024 roku do konsultacji społecznych i obejmuje scenariusze rozwoju uwzględniające zróżnicowanie przestrzenne uwarunkowań rozwojowych na terenie całego kraju.

O kluczowych wyzwaniach polityki przestrzennej, przed którymi stoi województwo pomorskie i które zarazem będą stanowiły punkt wyjścia do formułowania zapisów planu opowiedział Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Nowe źródła energii i rozbudowa krajowego systemu elektroenergetycznego, zrównoważenie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, wzmacnianie policentryczności sieci osadniczej czy zapewnienie spójności ekologicznej, to tylko część wyzwań przed którymi stoi region w ciągu najbliższych 25 lat. W swoim wystąpieniu zaprezentował także główne założenia dotyczące zarówno zakresu, jak i formy zmiany obowiązującego planu. Istotnym elementem planu będzie między innymi model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, dzięki któremu plan wejdzie w bezpośrednią interakcję z polityką przestrzenną określoną w nowych strategiach rozwoju gmin oraz strategiach rozwoju ponadlokalnego.

Istotnym z punktu widzenia samorządów lokalnych elementem spotkania było wystąpienie dotyczące zmian w systemie planowania przestrzennego oraz kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym, które przedstawił Grzegorz Kmiecik, Naczelnik Wydziału Kształtowania Przestrzeni w Departamencie Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wprowadzeniem do jego wystąpienia było omówienie wstępnych wyników z badania dotyczącego polityki przestrzennej gmin z terenu województwa pomorskiego w świetle obowiązujących przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, które naświetliło najważniejsze wyzwania dotyczące zakładanej integracji systemu planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym. Jak wskazano w omówieniu wyników badania, choć blisko 80% samorządów zadeklarowało posiadanie aktualnej strategii rozwoju, to tylko około 45% stanowią strategie rozwoju przyjęte po 13 listopada 2020 roku, które zostały wyposażone w model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje polityki przestrzennej. Mniej niż połowa z nich spełnia jednak zakres merytoryczny modelu oraz polityki przestrzennej w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 24 września 2024 roku. Taka sytuacja będzie stanowić wyzwanie dla sporządzenia planów ogólnych gmin, do których przystąpiła już ponad połowa spośród biorących udział w badaniu gmin.

Termin składania wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego upłynie z dniem 31 sierpnia 2024 roku. W celu zapewnienia efektywności prowadzonej procedury planistycznej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, jako podmiot odpowiadający w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za opracowanie projektu planu, przygotowało specjalne narzędzie generatora wniosków pozwalającego na przygotowanie ich treści w formie elektronicznej. 

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60