logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Publikowane:

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Konsultacje odbędą się w okresie od 29 czerwca do 29 lipca 2022 roku.

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 31 maja 2022 roku. Dokument ten określa działania jakie będzie podejmować Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z wieloma interesariuszami, służące rozwojowi regionu w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego i mobilności pasażerskiej, infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu intermodalnego, aktywności mobilnej oraz bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego, a także infrastruktury, bezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych.

Kolejnym etapem prac związanych z przyjęciem tego Programu było sporządzenie przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Głównym celem tego dokumentu jest określenie, analiza i ocena potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu oraz przedstawienie rozwiązań łagodzących jego potencjalne negatywne oddziaływania.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu wyeliminowanie czy też ograniczenie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia zasobów i walorów środowiska, w tym przyrodniczego, kulturowego, klimatu, krajobrazu oraz warunków i jakości życia mieszkańców województwa. Prognoza pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do planowanych działań, wskazując między innymi problemy z zakresu ochrony środowiska, które powinny zostać uwzględnione i w miarę możliwości rozwiązane w ocenianym dokumencie.

Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji oraz sporządzonej Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 29 czerwca do 29 lipca 2022 roku z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag. Formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (80-810) przy ulicy Okopowej 21/27.

Z projektem w wersji papierowej można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie możliwe jest złożenie uwag i wniosków do protokołu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60