logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się prekonsultacje projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozpoczynają się prekonsultacje projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Publikowane:

W okresie od 7 do 17 stycznia 2022 roku zaplanowane zostały prekonsultacje projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotowy projekt, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, realizuje założenia reformy systemu planowania przestrzennego wprowadzając zmiany do obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem zaproponowanych zmian jest uproszczenie, ujednolicenie oraz przyspieszenie procedur planistycznych.

Główne założenia projektu

Jedną z najważniejszych zmian przedstawionego projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym, sporządzanym obligatoryjnie dla terenu całej gminy. W odróżnieniu od studium plan ten będzie aktem prawa miejscowego, którego ustalenia będą wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych, a także wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Będzie on zawierał ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność. Fakultatywnie plan ogólny będzie mógł także zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej, czyli standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

W przeciwieństwie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dokument ten będzie miał zwięzłą formę i niewielką liczbę ustaleń, co ma na celu umożliwienie standaryzacji tego typu dokumentów i łatwe porównywanie ich treści z analogicznymi aktami przyjętymi w innych gminach.

Istotną zmianą jest również propozycja uszczelnienia procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji.  Zgodnie z przepisami projektu ustawy decyzje te będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Wprowadzono ponadto termin obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy stanowiący okres 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Za takim rozwiązaniem przemawiają zmieniające się na przestrzeni lat uwarunkowania w otoczeniu terenów, dla których obowiązują wydane decyzje.

Partycypacja społeczna i dostęp społeczeństwa do informacji

Kolejną spośród proponowanych zmian jest nowelizacja przepisów z zakresu partycypacji społecznej i ustanowienie generalnej zasady, że jest ona niezbędnym elementem działań władz publicznych w zakresie planowania przestrzennego. W związku z tym wprowadzono propozycje przepisów mających na celu doregulowanie i wzmocnienie roli partycypacji społecznej w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Szczegółowo określono między innymi zasady organizacji konsultacji, w tym katalog możliwych form ich przeprowadzenia, procedurę zgłaszania wniosków do aktów planistycznych oraz zakres raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje. Wszystkie te zmiany mają na celu, w założeniu Ministerstwa, podkreślenie, że prawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne są kluczowym elementem procesu udziału społeczności w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a nie przeszkodą lub barierą opóźniającą wdrożenie aktu.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ustanowienie Rejestru jako wiarygodnego źródła danych i informacji ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią, ułatwienie partycypacji społecznej, zapewnienie transparentności procedur planistycznych, jak również przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

Zaproponowana zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia mają usprawnić system planowania przestrzennego, jest kolejnym elementem wdrażanej reformy. W dniu 3 stycznia 2022 roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane umożliwiająca budowę domów jednorodzinnych do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Rozwiązanie to zostało dopuszczone zarówno dla terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jak i nieposiadającymi takiego planu. W takim przypadku nowa zabudowa będzie realizowana w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która powinna zostać wydana w terminie 21 dni.

Termin i forma składania uwag

Prekonsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą prowadzone w okresie od 7 stycznia 2022 do 17 stycznia 2022 roku z wykorzystaniem internetowego formularza zgłaszania uwag. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z pozostałymi materiałami został udostępniony na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do formularza będzie dostępny od 7 stycznia 2022 roku

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60