logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte
Publikowane:

W dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyjęciu nowych regionalnych programów strategicznych. Stanowią one kluczowe narzędzie w procesie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Przyjęcie tych programów zakończyło kilkumiesięczny proces konsultacji i współpracy z interesariuszami, którzy aktywnie włączali się w prace nad propozycjami zawartymi w każdym z tych programów.

Do opracowania regionalnych programów strategicznych Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił w listopadzie ubiegłego roku. Zdecydowano wówczas o opracowaniu pięciu programów, które swoim zakresem obejmą zagadnienia dotyczące środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności i komunikacji oraz gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w procesie opracowania regionalnych programów strategicznych odpowiadając za opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla każdego z nich. Przedmiotem prognoz była analiza i ocena potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić dla środowiska i ludzi w wyniku realizacji każdego z programów strategicznych, jak również przedstawienie rozwiązań, które mogłyby łagodzić potencjalne negatywne oddziaływanie związane z realizacją ich postanowień.

W najbliższych latach w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego będzie koordynować realizację strategicznego przedsięwzięcia Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmacnianie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie wykorzystania narzędzi służących poprawie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz ochrony krajobrazu oraz promowanie oraz inspirowanie do wykorzystania dobrych praktyk projektowych w zakresie przestrzeni publicznej, które będą mogły być wdrażane zarówno na terenie miast, jak i obszarach wiejskich.

Ostatni z opracowywanych programów strategicznych, czyli Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji, który będzie pełnić jednocześnie funkcję Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku, jest opracowywany przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Program ten będzie określać potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie mobilności mieszkańców województwa pomorskiego. Przygotowanie tego programu wymaga jednak przeprowadzenia szczegółowych analiz zachowań transportowych mieszkańców regionu. Zakładany termin przyjęcia tego programu to pierwsza połowa 2022 roku.

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie środowiska i bezpieczeństwa
energetycznego

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie w zakresie w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60