logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konsultacje społeczne Raportu diagnostycznego Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Konsultacje społeczne Raportu diagnostycznego Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
Publikowane:

Do 19 kwietnia 2021 roku potrwa debata publiczna nad Raportem diagnostycznym opracowanym przez Partnerstwo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. To jeden z najważniejszych elementów związanych z opracowaniem strategii terytorialnej dla obszaru tego Partnerstwa na lata 2021-2030.

Partnerstwo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie jest szczególną formą współpracy 16 samorządów lokalnych z obszaru województwa pomorskiego. W jego skład wchodzą gminy znajdujące się w obszarze o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych i kulturowych związanych z położeniem w obrębie Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Obszar ten stanowi miejsce wyróżniające się pod względem poszukiwania oraz demonstrowania podejścia do ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Strategia terytorialna jest opracowywana w ramach Projektu Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie procesu planowania strategicznego przez partnerstwa obejmujące różne jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ma również na celu przygotowanie samorządów lokalnych do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego które, choć nie są dokumentami obowiązkowymi, to mogą zostać opracowane jako wspólna strategia rozwoju sąsiadujących i powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin, zastępując ich indywidualne i niepowiązane ze sobą wzajemnie dokumenty strategiczne.

Każde spośród 38 partnerstw wyłonionych do realizacji Projektu na terenie kraju w pracach związanych z opracowaniem strategii terytorialnej podejmuje współpracę z ekspertami Związku Miast Polskich. Eksperci wspierają partnerstwa w identyfikacji barier i potencjałów rozwojowych oraz w identyfikacji przedsięwzięć kluczowych z punktu widzenia całego Partnerstwa.

Do udziału w Projekcie Samorząd Województwa Pomorskiego rekomendował łącznie cztery Partnerstwa o szczególnych uwarunkowaniach rozwojowych, które stały się podstawą do ich wyznaczenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 w postaci obszarów funkcjonalnych. Oprócz Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związek Miast Polskich zdecydowały o wyłonieniu do udziału w Projekcie Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle, obejmującego część gmin zlokalizowanych na terenie powiatów kwidzyńskiego oraz sztumskiego we wschodniej części województwa.

Wnioski oraz uwagi do treści Raportu diagnostycznego przekazywać należy do Urzędu Miejskiego w Czersku w terminie do 19 kwietnia 2021 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który został zamieszczony na stronie Gminy Czersk.

Załączniki

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60