logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Trwają konsultacje społeczne “Uwarunkowań i diagnozy stanu do Regionalnego Planu Transportowego do roku 2030”

Trwają konsultacje społeczne “Uwarunkowań i diagnozy stanu do Regionalnego Planu Transportowego do roku 2030”
Publikowane:

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Uwarunkowań i diagnozy stanu w ramach sporządzanego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego we współpracy z Departamentem Infrastruktury i Departamentem Rozwoju Gospodarczego UMWP projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do roku 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027. RPT stanowić będzie wizję rozwoju infrastruktury transportowej i organizacji transportu w regionie do 2030 r.

Głównym celem RPT jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju regionalnego systemu transportowego w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Plan ten powinien odzwierciedlać realne potrzeby, a zatem musi być oparty na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów.

Plan Transportowy określi potrzeby i cele transportowe, odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając optymalną integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko, w kontekście społecznym i gospodarczym.

Niezwykle istotna jest współpraca wszystkich interesariuszy Planu Transportowego, zarówno w kwestii zapewnienia transgranicznej ciągłości zamierzeń infrastrukturalnych (np. na stykach województw), jak i odpowiedzialnego rozpoznania potrzeb transportowych powiązanych z deklaracją podmiotów, które je wskazują o gotowości do ponoszenia kosztów obsługi i utrzymania realizowanych w ramach dokumentu przedsięwzięć.

Komisja Europejska w projekcie tzw. rozporządzenia ogólnego na nową perspektywę finansową UE (COM(2018)375) wskazała w ramach kryteriów, które muszą być spełnione przy tematycznym warunku podstawowym, aby narzędzie jakim będzie Plan Transportowy:

  • zawierało uzasadnienie ekonomiczne planowanych inwestycji, poparte solidną analizą zapotrzebowania i modeli przepływów transportowych, które powinny uwzględniać spodziewany wpływ liberalizacji kolei,
  • odzwierciedlało plany ochrony powietrza, z uwzględnieniem w szczególności krajowych planów odchodzenia od paliw kopalnych,
  • obejmowało inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-T,
  • w przypadku inwestycji poza podstawową siecią TEN-T zapewniało komplementarność przez zapewnienie odpowiedniej łączności regionów i lokalnych społeczności w ramach sieci bazowej TEN-T i jej węzłów,
  • zapewniało interoperacyjność sieci kolejowej przez wdrożenie ERTMS obejmującego co najmniej europejski plan wdrożenia,
  • promowało multimodalność, określając potrzeby w zakresie transportu multimodalnego lub przeładunkowego oraz terminali pasażerskich i aktywnych sposobów przemieszczania się,
  • obejmowało środki mające na celu promowanie paliw alternatywnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami polityki,
  • obejmowało ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z istniejącymi krajowymi strategiami bezpieczeństwa drogowego, wraz z zaznaczeniem dotkniętych dróg i odcinków oraz zapewnieniem kolejności odnośnych inwestycji,
  • dostarczało informacji na temat środków budżetowych i finansowych odpowiadających planowanym inwestycjom, koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej infrastruktury.

Regionalny Plan Transportowy 2030 powinien zostać przyjęty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.) i poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają od 10 lutego do 21 lutego 2021 roku. Dokumenty do pobrania, w tym formularz uwag, można znaleźć na stronie:
https://strategia2030.pomorskie.eu/-/konsultacje-diagnozy-regionalnego-planu-transportowego

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60