logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – ważna data – ważny obszar

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – ważna data – ważny obszar
Publikowane:

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Główną ideą tworzenia rezerwatów biosfery, powstających pod patronatem UNESCO, jest promowanie zrównoważonych relacji pomiędzy ludźmi a biosferą. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową. Obecnie większy nacisk kładziony jest na społeczną i rozwojową funkcję rezerwatów biosfery, które mają być „miejscami wyróżniającymi się w poszukiwaniu i demonstrowaniu wzorcowego podejścia do ochrony i zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej”.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie to ważny obszar. Jest jednym z najciekawszych pod względem przyrodniczym i turystycznym obszarów w północnej Polsce. Jego ustanowienie jest też ważnym sygnałem w skali międzynarodowej, że na tym obszarze znajdują się wartości o znaczeniu europejskim. Pozostając w użytkowaniu gospodarczym, teren wciąż zachowuje wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W ciągu ostatnich 10 lat funkcjonowania rezerwatu biosfery, podjęto tu wiele inicjatyw mających na celu promowanie tego cennego obszaru jak i działań przyczyniających się do jego zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. została powołana Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery, która zapoczątkowała działania podejmowane w celu powiększenia Rezerwatu – dzięki planowanemu powiększeniu rezerwatu objąłby on swoim zasięgiem całe Bory Tucholskie, co byłoby wypełnieniem pierwotnej wizji ŚRBBT. Członkowie Rady podejmowali również działania mające na celu kształtowanie świadomości społecznej mieszkańców – tak, aby lokalna społeczność doceniała walory tego obszaru i identyfikowała się z nim – oraz inne, liczne działania związane z propagowaniem wiedzy na temat ŚRBBT i promowaniem obszaru jako jednego z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, od początku swego działania owocnie współpracuje z Dyrekcją Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Szczególna rola obszaru ŚRBBT została również dostrzeżona w polityce rozwoju, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został wyszczególniony w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 jako jeden z obszarów funkcjonalnych, w którym rozwój ekonomiczny powinien iść w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji przekładać się na zrównoważony rozwój całego obszaru.

Prace nad działaniem ŚRBBT koordynuje Sekretariat Rady Koordynacyjnej, działający w Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Więcej informacji znaleźć można na stronie rezerwatu 

https://www.pnbt.com.pl/rezerwat_biosfery_bory_tucholskie-309

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60