logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – ważna data – ważny obszar

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – ważna data – ważny obszar
Publikowane:

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Główną ideą tworzenia rezerwatów biosfery, powstających pod patronatem UNESCO, jest promowanie zrównoważonych relacji pomiędzy ludźmi a biosferą. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową. Obecnie większy nacisk kładziony jest na społeczną i rozwojową funkcję rezerwatów biosfery, które mają być „miejscami wyróżniającymi się w poszukiwaniu i demonstrowaniu wzorcowego podejścia do ochrony i zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej”.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie to ważny obszar. Jest jednym z najciekawszych pod względem przyrodniczym i turystycznym obszarów w północnej Polsce. Jego ustanowienie jest też ważnym sygnałem w skali międzynarodowej, że na tym obszarze znajdują się wartości o znaczeniu europejskim. Pozostając w użytkowaniu gospodarczym, teren wciąż zachowuje wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W ciągu ostatnich 10 lat funkcjonowania rezerwatu biosfery, podjęto tu wiele inicjatyw mających na celu promowanie tego cennego obszaru jak i działań przyczyniających się do jego zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. została powołana Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery, która zapoczątkowała działania podejmowane w celu powiększenia Rezerwatu – dzięki planowanemu powiększeniu rezerwatu objąłby on swoim zasięgiem całe Bory Tucholskie, co byłoby wypełnieniem pierwotnej wizji ŚRBBT. Członkowie Rady podejmowali również działania mające na celu kształtowanie świadomości społecznej mieszkańców – tak, aby lokalna społeczność doceniała walory tego obszaru i identyfikowała się z nim – oraz inne, liczne działania związane z propagowaniem wiedzy na temat ŚRBBT i promowaniem obszaru jako jednego z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, od początku swego działania owocnie współpracuje z Dyrekcją Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Szczególna rola obszaru ŚRBBT została również dostrzeżona w polityce rozwoju, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został wyszczególniony w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 jako jeden z obszarów funkcjonalnych, w którym rozwój ekonomiczny powinien iść w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji przekładać się na zrównoważony rozwój całego obszaru.

Prace nad działaniem ŚRBBT koordynuje Sekretariat Rady Koordynacyjnej, działający w Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Więcej informacji znaleźć można na stronie rezerwatu 

https://www.pnbt.com.pl/rezerwat_biosfery_bory_tucholskie-309

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60