logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowy Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Nowy Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Publikowane:

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa dokonuje co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku województwa okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Aktualny Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjęty uchwałą nr 290/530/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca 2024 roku, jest już szóstym tego typu opracowaniem Samorządu Województwa Pomorskiego. Obejmuje lata 2017-2022, a więc okres w którym obowiązywał Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Ze względu na wymogi ustawowe Raport dokonuje oceny aktualności obowiązującego planu, zawiera także przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenę realizacji inwestycji zrealizowanych w przestrzeni województwa w latach 2017-2022 oraz ocenę systemu realizacji polityki przestrzennej w województwie, w tym informacje o stanie planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Kontekst Raportu

Raport obejmuje bardzo dynamiczny okres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa związany z kumulacją wydatkowania środków Polityki Spójności na lata 2014-2020 w ramach programów krajowych, jak również Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym czasie przyjęta została także nowa generacja dokumentów strategicznych: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, a wraz z nią dokumenty strategiczne sektorowe i programy operacyjne dla perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Na poziomie regionalnym uchwalona została nowa Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz stanowiące uszczegółowienie jej zapisów regionalne programy strategiczne. W dokumentach tych szczegółowo zostały określone działania oraz przedsięwzięcia strategiczne, które będą wpływały na przekształcenia przestrzeni regionu oraz jego funkcjonowanie do roku 2030.

Zmiany zaszły także w ramach systemu gospodarki przestrzennej oraz zasad prowadzenia polityki rozwoju, głównie w zakresie planowania przestrzennego na szczeblu krajowym. Dotyczą one między innymi zniesienia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, jako dokumentu planistycznego państwa, uchylenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz wprowadzenia nowego dokumentu strategiczno-planistycznego koncepcji rozwoju kraju. Przeprowadzona w lipcu 2023 roku zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła natomiast szereg istotnych zmian w zakresie systemu gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, które będą miały wpływ na sposób realizacji regionalnej polityki przestrzennej. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie nowego aktu planistycznego, jakim ma się stać zastępujący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy plan ogólny.

Wprowadzone Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 rozwiązania w zakresie sposobów formułowania regionalnej polityki przestrzennej, systemu jego realizacji, w tym w szczególności Dialogu Terytorialnego oraz perspektywa upływających 7 lat od uchwalenia Planu są więc doskonałą okazją do oceny aktualności Planu, przyjętych rozwiązań planistycznych, a także inspiracją do zastanowienia się nad kierunkiem zmian systemowych na poziomie planowania regionalnego w ramach toczącej się intensywnej dyskusji o systemie prowadzenia polityki rozwoju, w tym nowym systemie gospodarki przestrzennej.

Zakres Raportu

Raport, analogicznie jak poprzednie, obrazuje zmiany jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju województwa pomorskiego w latach 2017-2022, z uwzględnieniem zróżnicowań na poziomie powiatowym i gminnym. Obejmuje on cztery rozdziały obrazujące poszczególne zagadnienia. Są to:

  1. Stan zagospodarowania przestrzennego – obrazujący stan i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa rozumiane, jako zasadnicze procesy kształtujące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. Przegląd zmian i ocena realizacji inwestycji w latach 2017-2022 – zawierający ogólną ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającą z realizowanych w przestrzeni województwa inwestycji publicznych o znaczeniu ponadlokalnym ustalonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030;
  3. Stan planowania przestrzennego – identyfikujący problemy prowadzenia gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym w tym stan systemu planowania przestrzennego w Polsce,
  4. System realizacji polityki przestrzennej – zawierający sprawozdanie z realizacji działań zapisanych w systemie wdrażania polityki przestrzennego zagospodarowania województwa oraz rekomendacje do procesów jej realizacji.

W części dotyczącej przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zidentyfikowane zostały nie tylko zadania – inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, ale także inne przedsięwzięcia rozwojowe zrealizowane przez podmioty sektora publicznego w latach 2017-2022.

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz przedstawiony na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 25 marca 2024 roku, stanowiąc jednocześnie podstawę do zainicjowania prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60