logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, NIP 839-29-15-370, tel. 58 301 06 44, biuro@pbpr.pomorskie.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować 
  się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) poprzez e-mail: iodo@pbpr.pomorskie.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor PBPR Państwa wniosek przekazał. 
 5. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PBPR zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Biurze systemów informatycznych.
 6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  1. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 9. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60