logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konsultacje analizy i strategii Regionalnego Planu Transportowego

Konsultacje analizy i strategii Regionalnego Planu Transportowego
Publikowane:

W dniu 14 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął konsultacje analizy i strategii stanowiącej drugą część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030. Ta część Planu poświęcona została wariantom rozwoju systemu transportowego województwa oraz ich powiązaniu z niezbędnymi przedsięwzięciami inwestycyjno-organizacyjnymi.

Trwające konsultacje to kolejna już możliwość włączenia się w prace dotyczące Regionalnego Planu Transportowego. W lutym tego roku przeprowadzone zostały bowiem konsultacje z interesariuszami dotyczące uwarunkowań i diagnozy stanu, stanowiącej pierwszą z części Regionalnego Planu Transportowego. Plan jest opracowywany w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego we współpracy z Departamentem Infrastruktury i Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju regionalnego systemu transportowego w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Plan powinien odzwierciedlać realne potrzeby, a zatem musi być oparty na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów. Dokument określi potrzeby i cele transportowe, odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając optymalną integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko, w kontekście społecznym i gospodarczym.

Uwagi oraz wnioski do tej części dokumentu można składać w terminie od 14 do 27 czerwca 2021 roku w formie Formularza uwag. Formularz należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu w dwóch egzemplarzach obejmujących edytowalny plik wersji elektronicznej oraz jego skan wraz z podpisem osoby uprawnionej. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, jak również te, które nie zostaną złożone we właściwej formie, nie będą podlegały rozpatrzeniu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

17 wrz.. 2021
W czwartek, 16 września odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Osieczna (w…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz.. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte

2 sierpień. 2021
W dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyjęciu nowych regio…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60